dnes je 10.7.2020

Input:

§ 19a - Jednorazová primeraná náhrada

4.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1 § 19a – Jednorazová primeraná náhrada

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 19a

Jednorazová primeraná náhrada

(1) Vlastník pozemku, na ktorom sa nachádza skládka odpadov, ktorý je dotknutý rozhodnutím vydaným podľa § 114a ods. 1, má právo na primeranú jednorazovú náhradu za obmedzenie užívania pozemku od prevádzkovateľa skládky odpadov; toto právo zaniká, ak ho vlastník pozemku neuplatní u prevádzkovateľa skládky odpadov do jedného roka odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia (§ 114a ods. 4).


Komentár k odseku 1

Ustanovenie § 19a sa doplnilo do zákona o odpadoch novelou účinnou od 1.1.2019. Doplnenie úpravy jednorazovej náhrady nadväzuje na zmeny v § 114a ods. 1.

Úpravou v § 19a sa poskytuje vlastníkovi pozemku dotknutému vydaním rozhodnutia podľa § 114a ods. 1 zákona o odpadoch možnosť získať náhradu za obmedzenie užívania pozemku od prevádzkovateľa skládky odpadov.

Podkladom na uplatnenie jednorazovej náhrady je rozhodnutie vydané podľa § 114a ods. 1, a preto toto rozhodnutie musí obsahovať údaje, ktoré umožnia vlastníkovi uplatniť právo na jednorazovú náhradu u prevádzkovateľa skládky odpadov, a v prípade potreby aj na súde.

(2) Ak medzi vlastníkom pozemku a prevádzkovateľom skládky odpadov nedôjde k dohode o výške jednorazovej náhrady podľa odseku 1 alebo k dohode o inom spôsobe náhrady za obmedzenie užívania pozemku, rozhodne o výške jednorazovej náhrady súd; návrh na súd je oprávnený podať ktorýkoľvek z nich do jedného roka odo dňa uplatnenia práva vlastníka pozemku na túto náhradu u prevádzkovateľa skládky odpadov.


Komentár k odseku 2

Uplatnenie tejto náhrady je založené na princípe, že ak sa vlastník dotknutého pozemku s prevádzkovateľom skládky odpadov nedohodnú o výške jednorazovej náhrady alebo inom spôsobe náhrady za obmedzenie užívania pozemku alebo stavby rozhodne o jej výške súd. Podanie návrhu na súd je limitované lehotou jeden rok