dnes je 21.9.2020

Input:

§ 20 - Základné ustanovenia

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9 Nakladanie s kovovou ortuťou

3.9.1 § 20 - Základné ustanovenia

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


§ 20

Základné ustanovenia

(1) Ustanovenia tohto zákona o nakladaní s odpadovou ortuťou sa vzťahujú na odpadovú ortuť38a) a ortuť38b) vrátane zlúčenín ortuti38c) a zmesí ortuti,38d) ktorá sa považuje za odpad podľa osobitného predpisu39) (ďalej len „odpadová ortuť”) a ktorá sa musí zneškodniť.


Komentár k odseku 1

Novela zákona o odpadoch od 1. 1. 2018 mení celý § 20. Čo sa týka odseku 1, uvedenou zmenou sa upresňuje definícia ortuti a upravuje sa rozsah pôsobnosti zákona pre oblasť nakladania s ortuťou v súlade s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 (ďalej len „nariadenie o ortuti”), ktoré sa uplatňuje od 1. januára 2018.

(2) Odpadová ortuť sa zneškodňuje činnosťami D 12 alebo D 15 podľa prílohy č. 2 tak, aby bola zabezpečená vysoká úroveň ochrany životného prostredia a zdravia ľudí.


Komentár k odseku 2

Stanovujú sa činnosti a podmienky na zneškodňovanie odpadovej ortuti.

(3) Dočasne uskladňovať odpadovú ortuť v kvapalnom skupenstve v povrchových zariadeniach určených a vybavených na tento účel sa zakazuje. – účinný od 1. 1. 2023


Komentár k odseku 3

Od 1. 1. 2023 bude platiť zákaz dočasne uskladňovať odpadovú ortuť v kvapalnom skupenstve v povrchových zariadeniach určených a vybavených na tento účel.

(4) Odpadová ortuť sa pred jej zneškodnením trvalým uložením podľa osobitného predpisu39a) upravuje v zariadeniach určených a vybavených na tento účel (ďalej len „zariadenie na úpravu odpadovej ortuti”).


Komentár k odseku 4

Odpadová ortuť pochádzajúca z veľkých zdrojov uvedených v čl. 11 nariadenia o ortuti musí byť zneškodnená trvalým uložením v úložisku trvalého uskladnenia ortuti. Pred trvalým uložením musí byť odpadová ortuť spracovaná tak, aby bola v pevnom skupenstve, stabilná a nerozpustná vo vode. Keďže dostupná kapacita zariadení na konverziu a solidifikácie odpadovej ortuti je obmedzená, bolo potrebné umožniť dočasne skladovať aj odpadovú ortuť v kvapalnom skupenstve.

(5) Odpadová ortuť sa trvalo uskladňuje v podzemných alebo v povrchových zariadeniach na trvalé uskladnenie odpadovej ortuti (ďalej len „úložisko trvalého uskladnenia odpadovej ortuti”) za podmienok ustanovených v tomto zákone.

a) v soľných baniach na to prispôsobených alebo v hlboko položených podzemných masívoch tvrdých hornín s rovnakou úrovňou bezpečnosti a uzavretia ako soľné bane, ak bola odpadová ortuť upravená procesom konverzie, alebo

b) v povrchových zariadeniach určených a vybavených na tento účel s rovnakou úrovňou bezpečnosti a uzavretia ako soľné bane, ak bola odpadová ortuť upravená procesom konverzie a solidifikácie.


Komentár k odseku 5

Stanovujú sa podmienky, za akých je možné trvalo uskladňovať odpadovú ortuť v soľných baniach a v povrchových zariadeniach určených a vybavených na tento účel.

(6) Pôvodca odpadovej ortuti je povinný zabezpečiť zneškodnenie odpadovej ortuti jej trvalým uložením v úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.


Komentár k odseku 6

Zákon stanovuje povinnosť pôvodcu odpadovej ortuti.

(7) Odpadová ortuť sa dočasne uskladňuje v povrchových zariadeniach určených a vybavených na tento účel, v soľných baniach na to prispôsobených alebo v hlboko položených podzemných masívoch tvrdých hornín s rovnakou úrovňou bezpečnosti a uzavretia ako soľné bane (ďalej len