dnes je 22.7.2024

Input:

224/2005 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení oblasti povodí, environmentálnych cieľoch a o vodnom plánovaní

224/2005 Z.z.
[zrušené č. 306/2012 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 29. apríla 2005,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení oblasti povodí,
environmentálnych cieľoch a o vodnom plánovaní
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 2 písm. b) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len zákon ) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti
a) o vymedzení oblasti povodí,
b) o environmentálnych cieľoch,
c) o plánovaní v povodiach a v oblastiach povodí (ďalej len vodné plánovanie ).
§ 2
Vymedzenie oblasti povodí
(1) Vymedzenie oblasti povodí podľa príslušnosti krajského úradu životného prostredia (ďalej len oprávnený orgán ) je uvedené v prílohe č. 1.
(2) Hranice čiastkových povodí a čísla hydrologického poradia sa určujú podľa Základnej vodohospodárskej mapy Slovenskej republiky v mierke 1:50 000.
(3) Hranice hydrogeologických rajónov a označenie hydrogeologických rajónov sa určujú podľa Hydrogeologickej rajonizácie Slovenska a príslušných máp v mierke 1:50 000.
(4) Oblasti povodí, hranice čiastkových povodí, hranice hydrogeologických rajónov, administratívne hranice krajov Slovenskej republiky, klad listov základnej mapy v mierke 1:200 000, klad listov základnej tematickej mapy povodí v mierke 1:200 000 a klad listov základnej mapy v mierke 1:50 000 sa vyznačujú do prehľadného kartogramu.
§ 3
Environmentálne ciele
(1) Environmentálne ciele sa určujú na dosiahnutie dobrého stavu vôd do roku 2015.
(2) Útvary povrchových vôd, ktoré nespĺňajú požiadavky dobrého ekologického stavu a dobrého chemického stavu, 1) sú rizikové z hľadiska nedosiahnutia environmentálnych cieľov.
(3) Útvary podzemnej vody, ktoré nespĺňajú požiadavky dobrého chemického stavu a dobrého kvantitatívneho stavu, 2) sú rizikové z hľadiska nedosiahnutia environmentálnych cieľov.
(4) Menej prísne environmentálne ciele možno určiť, ak
a) útvar povrchovej vody dosiahne najlepší možný ekologický stav a chemický stav s prihliadnutím na dôsledky, ktorým sa nebolo možné vyhnúť pre charakter danej ľudskej činnosti alebo znečistenia,
b) možné zmeny dobrého stavu útvaru podzemnej vody vzhľadom na dôsledky, ktorým sa nebolo možné vyhnúť pre charakter danej ľudskej činnosti alebo znečistenia, budú čo najmenšie.
(5) Dočasné zhoršenie stavu útvaru povrchovej vody alebo útvaru podzemnej vody sa nepovažuje za nesplnenie environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 5 písm. a) zákona, ak
a) sa uskutočnia alebo prijmú všetky opatrenia, ktorými sa zabráni ďalšiemu zhoršovaniu stavu útvaru povrchovej vody alebo útvaru podzemnej vody v dôsledku výnimočných prírodných vplyvov alebo iných nepredvídateľných okolností, najmä povodní, dlhodobého sucha alebo mimoriadneho zhoršenia kvality vôd, a ktorými sa neohrozí dosiahnutie environmentálnych cieľov v iných útvaroch povrchovej vody alebo v útvaroch podzemnej vody, ktoré nie sú výnimočnými prírodnými vplyvmi alebo inými