dnes je 26.5.2024

Input:

§ 23 - Vyskladnenie ortuti

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.4 § 23 – Vyskladnenie ortuti

doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová

§ 23

Vyskladnenie ortuti

(1) Ten, kto odpadovú ortuť odovzdal na dočasné uskladnenie (ďalej len „pôvodný držiteľ odpadovej ortuti“), je povinný zabezpečiť spätné prevzatie odpadovej ortuti od prevádzkovateľa úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti, zabezpečiť odovzdanie odpadovej ortuti do zariadenia na úpravu odpadovej ortuti a následné odovzdanie na trvalé uloženie v úložisku trvalého uskladnenia odpadovej ortuti.


Komentár k odseku 1

Keďže uskladnenie ortuti je iba dočasné, upravuje sa režim jej vyskladnenia. Výslovne sa doplnilo, že vyskladnenie sa vykonáva za účelom následného trvalého uloženia ortuti. Upravuje sa okruh subjektov, ktorým prevádzkovateľ úložiska odovzdáva vyskladnenú ortuť.

Novelou zákona o odpadoch od 1. 1. 2018 (zákonom č. 292/2017 Z. z.) sa upravuje odsek 1 v