dnes je 22.7.2024

Input:

231/2013 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, v znení účinnom k 1.7.2018

231/2013 Z.z.
[zrušené č. 146/2023 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 29. júla 2013
o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
33/2017 Z.z.
22. 2. 2017
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
197/2018 Z.z.
1. 7. 2018
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 33 písm. h) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z.z. (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a) obsah a rozsah informácií a správ podávaných Európskej komisii (ďalej len „Komisia”) notifikačným orgánom a lehoty ich podávania,
b) požiadavky na vypracovanie národných emisných inventúr, národných projekcií emisií a informatívnych správ o inventúrach a upravených národných inventúrach a metodiku na ich prípravu a aktualizáciu,
c) požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stacionárny zdroj”),
d) rozsah ďalších údajov o stacionárnom zdroji, emisiách znečisťujúcich látok (ďalej len „emisie”) a o dodržiavaní emisných limitov a emisných kvót,
e) náležitosti súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „súbor parametrov a opatrení”) vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov,
f) rozsah, náležitosti a spôsob oznamovania údajov do Národného emisného informačného systému.
§ 2
Informácie a správy podávané Komisii notifikačným orgánom
Obsah a rozsah informácií a správ podávaných Komisii notifikačným orgánom podľa § 23 písm. n) zákona a lehoty ich podávania sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 2a
Metodika prípravy a aktualizácie národných emisných inventúr a národných projekcií emisií, informatívnych správ o inventúrach a upravených národných inventúrach
Národné emisné inventúry pre znečisťujúce látky podľa § 4d ods. 1 zákona, upravené národné inventúry, národné projekcie emisií, priestorovo členené národné emisné inventúry, inventúry veľkých bodových zdrojov a informatívne správy o inventúrach sa vypracujú podľa metodiky uvedenej v prílohe č. 1a.
§ 3
Prevádzková evidencia o stacionárnom zdroji
(1) Prevádzková evidencia o stacionárnom zdroji (ďalej len „evidencia”) je súhrn
a) vybraných údajov o stacionárnom zdroji, jeho prevádzkovateľovi, o dokumentoch a o sledovaných
1. technicko-prevádzkových parametroch na zabezpečenie ochrany ovzdušia (ďalej len „parameter”),
2. technicko-organizačných opatreniach na zabezpečenie ochrany ovzdušia (ďalej len „opatrenie”),
3. podmienkach a požiadavkách na prevádzku stacionárneho zdroja ustanovených osobitnými predpismi a súhlasmi, rozhodnutiami alebo inými povoleniami orgánov štátnej správy, ktorými sa zabezpečuje ochrana ovzdušia, a
b) údajov o nebezpečných stavoch počas prevádzky