dnes je 24.7.2024

Input:

248/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia

248/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 19. júna 2023
o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 62 písm. f) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
Všeobecné ustanovenia
§ 1
Predmet vyhlášky
Táto vyhláška ustanovuje
a) členenie a kategorizáciu stacionárnych zdrojov uvedených v § 2 ods. 1 písm. k) zákona,
b) zoznam vybraných osobitných činností a ich charakteristiky,
c) členenie a vymedzenie zariadení stacionárnych zdrojov uvedených v § 2 ods. 1 písm. n) zákona a agregačné pravidlá,
d) zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa určujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,
e) prípustnú mieru znečisťovania ovzdušia vyjadrenú ako emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov, termíny, lehoty a podmienky ich platnosti vrátane výnimiek z nich,
f) podmienky uplatňovania prechodných opatrení,
g) požiadavky a podmienky vykonávania vybraných osobitných činností a oznamovanie ich výkonu,
h) požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok,
i) zásady umiestňovania zdrojov znečisťovania ovzdušia a odporúčané odstupové vzdialenosti,
j) požiadavky na vypracovanie plánu riadenia zápachu a plánu riadenia prašnosti.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) odpadovým plynom plyn, ktorý obsahuje znečisťujúce látky v tuhom, kvapalnom alebo plynnom skupenstve, ak je odvádzaný zo stacionárneho zdroja alebo časti zdroja a vypúšťaný do ovzdušia podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona (ďalej len „ovzdušie”) ohraničeným organizovaným odvodom, napríklad komínom, výduchom alebo vypúšťaný zo zariadenia na obmedzovanie emisií okrem emisií z bezpečnostno-poistných odvodov, ak nie je ďalej ustanovené inak,
b) fugitívnymi emisiami
1. emisie znečisťujúcej látky, ktoré nie sú odvádzané do ovzdušia v odpadových plynoch; sú to emisie, ktoré sa dostávajú do ovzdušia z plošných stacionárnych zdrojov, napríklad emisie zo skladov palív, surovín alebo skládok odpadov alebo z pracovných priestorov, odvetraním cez okná, dvere, svetlíky alebo odsávané vzduchotechnikou,
2. emisie prchavých organických zlúčenín zo zariadení používajúcich organické rozpúšťadlá podľa § 4 ods. 2 písm. d), ktoré sa dostávajú do ovzdušia inak ako v emisiách odpadových plynov, zahŕňajú sa sem emisie cez okná, dvere, svetlíky alebo odsávané vzduchotechnikou, ako aj emisie do pôdy, vody a emisie zo zvyškov organických rozpúšťadiel vo výrobkoch, ak v prílohe č. 6 štvrtej časti nie je ustanovené inak,
c) celkovými emisiami súčet emisií odpadových plynov a fugitívnych emisií znečisťujúcej látky,
d) riadenými podmienkami prevádzkové podmienky, pri ktorých sú z činnosti uvoľnené znečisťujúce látky zachytávané a odvádzané núteným ťahom do komína, výduchu alebo do zariadenia na obmedzovanie emisií a nie sú vypúšťané len ako fugitívne emisie,
e) komínom objekt, ktorý obsahuje jeden prieduch alebo viac samostatných prieduchov na vypúšťanie