dnes je 22.7.2024

Input:

261/2002 Z.z., Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 15.2.2014

261/2002 Z.z.
[zrušené č. 128/2015 Z.z.]
ZÁKON
z 20. marca 2002
o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
543/2002 Z.z.
1. 1. 2003
ruší čl. V
525/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení
587/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 27 ods. 8
277/2005 Z.z.
1. 7. 2005
mení, 71 novelizačných bodov
515/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 29
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
345/2013 Z.z.
15. 2. 2014
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet právnej úpravy
(1) Predmetom právnej úpravy podľa tohto zákona je ustanovenie podmienok a postupu pri prevencii závažných priemyselných havárií v podnikoch s prítomnosťou vybraných nebezpečných látok a na pripravenosť na ich zdolávanie a na obmedzovanie ich následkov na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok v prípade ich vzniku.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje
a) na vojenské objekty a zariadenia, 1)
b) na budovy a zariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra”), na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis, 2)
c) na nebezpečenstvá majúce pôvod v ionizujúcom žiarení, 3)
d) na prepravu vybraných nebezpečných látok cestnou dopravou, železničnou dopravou, vodnou dopravou a leteckou dopravou 4) vrátane ich dočasného uskladnenia, nakládky a vykládky počas prepravy mimo hraníc podnikov a zariadení, na ktoré sa vzťahuje tento zákon,
e) na prepravu nebezpečných látok v potrubiach 5) vrátane prečerpávacích staníc mimo hraníc podnikov a zariadení, na ktoré sa vzťahuje tento zákon,
f) na podniky, ktoré vykonávajú vyhľadávanie, prieskum, ťažbu a úpravu nerastov v hlbinných baniach a lomoch alebo pomocou vrtov, 6) okrem podnikov a zariadení na chemickú a tepelnú úpravu a zušľachťovanie vydobytých nerastov a s tým súvisiaceho skladovania, pri ktorých sú prítomné vybrané nebezpečné látky,
g) na skládky odpadov 7) okrem prevádzkových zariadení na zneškodňovanie banských odpadov vrátane kalových nádrží a odkalísk, ktoré obsahujú vybrané nebezpečné látky, ak sa využívajú v súvislosti s chemickou alebo tepelnou úpravou, alebo so zušľachťovaním nerastov.
(3) Ustanovenia osobitných predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, prevenciu, oznamovanie a zdolávanie havárií a obmedzovanie ich následkov8) ostávajú nedotknuté.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona
a) podnikom je celý areál pod riadením toho istého prevádzkovateľa, v ktorom je prítomná vybraná nebezpečná látka v jednom alebo vo viacerých zariadeniach vrátane spoločných alebo súvisiacich infraštruktúr a činností,
b) existujúcim podnikom je
1. podnik uvedený do prevádzky do 30. júna 2002 alebo
2. podnik, na ktorý sa vydá stavebné povolenie alebo obdobné povolenie do 30. júna 2002 a ktorý bude uvedený do prevádzky do 31. decembra 2003,
c) novým podnikom je podnik, ktorý nie je uvedený v písmene b),
d) zariadením je technická alebo technologická jednotka, v ktorej sa vybraná nebezpečná látka vyrába, spracúva, používa, prepravuje, skladuje alebo sa s ňou inak manipuluje. Zahŕňa všetko vybavenie, najmä objekty, potrubia, stroje, nástroje, podnikové železničné vlečky, doky a vykladacie móla slúžiace zariadeniu, vykladacie a nakladacie rampy, sklady alebo podobné objekty pohyblivé i nepohyblivé, potrebné na prevádzku zariadenia,
e) prevádzkovateľom je podnikateľ, 9) ktorý riadi podnik alebo zariadenie podľa písmen a) až d);