dnes je 22.7.2024

Input:

302/2019 Z.z., Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 14.10.2020

302/2019 Z. z.
ZÁKON
z 11. septembra 2019
o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
285/2020 Z.z.
14. 10. 2020
mení čl. IV
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri zálohovaní jednorazových obalov na nápoje,
b) postavenie a úlohy správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje (ďalej len „správca”),
c) pôsobnosť orgánov štátnej správy pre oblasť zálohovania jednorazových obalov na nápoje a odpadov z týchto obalov,
d) štátny dozor a postup orgánov štátneho dozoru pri jeho výkone, správne delikty a konanie o ukladaní pokút.
(2) Tento zákon sa vzťahuje na jednorazové obaly na nápoje, ktoré sa uvádzajú na trh v Slovenskej republike1) (ďalej len „trh”) a na odpady z týchto obalov.
§ 2
Základné ustanovenia
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) jednorazovým obalom na nápoje obal na nápoje2) určený na jedno použitie,
b) zálohovaným jednorazovým obalom na nápoje obal tovaru určený na jedno použitie, pri ktorého predaji sa okrem ceny za tovar účtuje záloh,
c) výrobcom obalov výrobca obalov podľa osobitného predpisu,3) ktorý uvádza na trh nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch,
d) distribútorom obalov distribútor obalov podľa osobitného predpisu,4) ktorý uskutočňuje distribúciu nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch,
e) zálohovým systémom súhrn organizačných, administratívnych, finančných, informačných a iných súvisiacich opatrení realizovaných správcom na účely dosiahnutia vrátenia zálohu, ktorý zaplatil konečný používateľ obalu v čase nákupu tovaru, z ktorého obal podlieha zálohovaniu, s cieľom nakladať s odpadmi z obalov5) v súlade s prioritami hierarchie odpadového hospodárstva,6)
f) zálohom osobitná peňažná čiastka viazaná na obal tovaru, ktorej účelom je zabezpečiť, aby sa odpad z obalov vrátil správcovi a bolo s ním nakladané v súlade s prioritami hierarchie odpadového hospodárstva,
g) zálohovaním jednorazového obalu na nápoje činnosť pri predaji tovaru v zálohovanom jednorazovom obale na nápoje, ktorou je naúčtovanie zálohu osobe uhrádzajúcej cenu tovaru a činnosť pri vrátení odpadu z tohto obalu spočívajúca vo vydaní zálohu osobe, ktorá zabezpečuje vrátenie odpadu z tohto obalu; za vrátenie zálohu sa považuje aj jeho započítanie na účely vysporiadania inej peňažnej pohľadávky,
h) odberom odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje ich odber od konečných používateľov na území Slovenskej republiky na účely vrátenia odpadu z obalov na nápoje správcovi zálohovaných jednorazových obalov na nápoje,
i) predajnou plochou časť priestorov prevádzky, ktoré slúžia na predaj a na vystavovanie tovaru a ktorá zahŕňa celkovú plochu, na ktorú majú prístup zákazníci, vrátane skúšobných priestorov, pultovej plochy, výkladnej plochy a plochy za pultmi, ktorú používa predajca; predajná plocha nezahŕňa kancelárie, sklady, prípravovne, dielne, schodištia, sociálne zariadenia a zariadenia na osobnú hygienu.
§ 3
Zálohovanie jednorazového obalu na nápoje
(1) Zálohujú sa jednorazové obaly na nápoje z plastu, ktorými sú