dnes je 24.7.2024

Input:

317/2020 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov

317/2020 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 30. októbra 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. c), d), f), i) a n) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky č. 246/2017 Z. z., vyhlášky č. 321/2017 Z. z. a vyhlášky č. 378/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Evidencia a ohlásenie o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu[k § 17 ods. 1 písm. m) zákona]
(1) Evidencia o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu, sa vedie priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.
(2) Ohlásenie o údajoch z evidencie o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu, sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2.
(3) Evidencia podľa odseku 1 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.
(4) Ohlásenie podľa odseku 2 sa uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.”.
2. Nadpis § 7 znie:
„Evidenčný list skládky odpadov
[k § 19 ods. 1 písm. h) zákona]”.
3. Nadpis § 10 znie:
„Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu
[k § 16 ods. 2 písm. b) a c) zákona]”.
4. V § 10 odsek 2 znie:
„(2) Oznámenie o zbere odpadu sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho roka obci, na ktorej území sa zber odpadu uskutočňuje.”.
5. V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Oznámenie o výkupe odpadu sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho roka obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza.”.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
6. V § 15 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a tabuľke č. 3”.
7. V § 15 odsek 6 znie:
„(6) Výrobca obalov podľa § 54 ods. 6 zákona podáva ohlásenie o údajoch z evidencie o obaloch na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 úvodnej tabuľke, v tabuľke č. 1, č. 1a a č. 3, ministerstvu do 28. februára nasledujúceho roka.”.
8. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16a
Údaje o zbere odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov z komunálneho odpadu[k § 28 ods. 4 písm. n) zákona]
(1) Organizácia zodpovednosti