dnes je 8.12.2023

Input:

319/2022 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

319/2022 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 12. septembra 2022,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 písm. d) zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 518/2021 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje v znení vyhlášky č. 161/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Podrobnosti o vykazovaní platieb[§ 7 ods. 1 písm. x) zákona]
(1) Platby podľa § 7 ods. 1 písm. x) zákona sa zverejňujú do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac v rozsahu
a) výdavky
1. platby distribútorom podľa § 7 ods. 1 písm. h) a i) zákona,
2. za prepravu,
3. za marketing,
4. za nájmy,
5. na osobné náklady,
6. za spotrebný materiál na prevádzku,
7. za ostatné,
b) príjmy
1. platby od výrobcov podľa § 4 ods. 1 písm. f) a g) zákona,
2. za ostatné.
(2) Platby podľa odseku 1 zostávajú zverejnené počas doby trvania zmluvného vzťahu so správcom.”.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2022.
 
Ján Budaj v. r.