dnes je 21.9.2020

Input:

§ 31a - Finančná garancia

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.6 § 31a - Finančná garancia

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 31a

Finančná garancia

(1) Finančná garancia slúži na zabezpečenie záväzkov zakladateľov koordinačného centra, členov koordinačného centra a subjektov, ktorí ešte nie sú členmi koordinačného centra, vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov.


K odseku 1

Finančná garancia je v zákone o odpadoch upravená s účinnosťou od 1. 7. 2020 a slúži na zabezpečenie záväzkov, napr. nezabezpečený odvoz odpadu, členov a zakladateľov KC a zároveň aj subjektov, ktoré ešte nemajú uzatvorenú zmluvu s KC. Týmto krokom sa zabezpečí, aby KC nerobilo zbytočné prieťahy s uzatvorením zmluvy s novo autorizovanými subjektmi.

(2) Koordinačné centrum je povinné zabezpečiť, aby sa všetci jeho členovia podieľali na vytvorení finančnej garancie.


K odseku 2

Stanovuje sa povinnosť pre KC zabezpečiť, aby všetky subjekty s ktorými ma uzatvorenú zmluvu sa podieľali na vytvorení finančnej garancie, a zároveň v príslušných ustanovenia týkajúcich sa OZV a individualistov sa ustanovila pre nich povinnosť pre nich podieľať sa na vytvorení finančnej garancie.

(3) Pre tvorbu finančnej garancie sa minimálna výška príspevku člena koordinačného centra, ktorý mal uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom v predchádzajúcom kalendárnom roku, okrem tretej osoby, ustanovuje takto:

a) 50 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 neprevýšili 500 000 eur,

b) 100 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 dosiahli viac ako 500 000 eur a neprevýšili 1 000 000 eur,

c) 200 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 dosiahli viac ako 1 000 000 eur.


K odseku 3

Zákon o odpadoch ustanovuje minimálnu výšku príspevkov povinných subjektov pre tvorbu finančnej garancie v závislosti od ich celkových nákladov vynaložených na plnenie vyhradených povinností v predchádzajúcom kalendárnom roku. KC si môže stanoviť aj odlišné výšky príspevkov ak to uzná za vhodne.

(4) Pre tvorbu finančnej garancie sa výška príspevku člena koordinačného centra, ak ide o tretiu osobu, ktorá mala uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom v predchádzajúcom kalendárnom roku, ustanovuje v sume 100 000 eur.


K odseku 4

Vzhľadom na to, že pri tretej osobe, ktorá mala v predchádzajúcom kalendárnom roku uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom, nie je možné určiť náklady na zber, prepravu a zhodnotenie odpadov, pre jednoznačnosť zákona sa stanovuje presná výška finančnej garancie pre takúto tretiu osobu.

(5) Pre tvorbu finančnej garancie sa minimálna výška príspevku člena koordinačného centra, ktorý nemal uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom v predchádzajúcom kalendárnom roku, ustanovuje v sume 75 000 eur za rok, v ktorom uzavrel