dnes je 13.8.2022

Input:

332/2020 Z.z., Zákon o dohľade nad uplatňovaním náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach

332/2020 Z. z.
ZÁKON
z 3. novembra 2020
o dohľade nad uplatňovaním náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach dohľadu nad uplatňovaním náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie1) (ďalej len „dovozca”) dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (ďalej len „konfliktné minerály”) podľa osobitného predpisu2) a
b) zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona a osobitného predpisu.
§ 2
Orgány štátnej správy
Orgánmi štátnej správy vo veciach dohľadu nad uplatňovaním náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich konfliktné minerály sú
a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva”),
b) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo”),
c) colné úrady.
§ 3
Ministerstvo hospodárstva
Ministerstvo hospodárstva
a) plní oznamovaciu povinnosť voči Európskej komisii podľa osobitného predpisu,3)
b) spolupracuje a zabezpečuje výmenu informácií s príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie a s Európskou komisiou podľa osobitného predpisu,4)
c) predkladá Európskej komisii správu podľa osobitného predpisu.5)
§ 4
Finančné riaditeľstvo
Finančné riaditeľstvo
a) metodicky riadi colné úrady pri plnení úloh podľa tohto zákona a osobitného predpisu,2)
b) plánuje v súčinnosti s colnými úradmi vykonávanie následných kontrol6) dovozcov dovážajúcich konfliktné minerály,
c) rozhoduje o odvolaniach voči rozhodnutiam colných úradov vydaných podľa § 6 ods. 2,
d) informuje ministerstvo hospodárstva o výsledkoch následných kontrol podľa § 6 ods. 1 a o právoplatných rozhodnutiach vydaných podľa § 6 ods. 2,
e) poskytuje ministerstvu hospodárstva informácie potrebné na vypracovanie správy podľa osobitného predpisu,5)
f) poskytuje informácie Európskej komisii a príslušným orgánom členských štátov Európskej únie a spolupracuje s nimi v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.7)
§ 5
Colný úrad
(1) Colný úrad
a) vykonáva následné kontroly6) dovozcov dovážajúcich konfliktné minerály ohľadom dodržiavania povinností podľa osobitného predpisu,8)
b) ukladá dovozcom dovážajúcim konfliktné minerály nápravné opatrenia9) pri zistení nedodržania povinností podľa osobitného predpisu8) a kontroluje ich plnenie,
c) vedie záznamy o následných kontrolách a uložených nápravných opatreniach10) a uchováva ich po obdobie piatich rokov,
d) ukladá dovozcom pokuty za porušenie tohto zákona a za porušenie osobitného predpisu.2)
(2) Na výkon dohľadu podľa odseku 1 je príslušný colný úrad podľa sídla dovozcu alebo miesta podnikania dovozcu.
§ 6
Nápravné opatrenia
(1) Ak skutočnosti zistené