dnes je 13.8.2022

Input:

337/2020 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

337/2020 Z. z.
ZÁKON
zo 4. novembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 13 odsek 3 znie:
„(3) Právnická osoba je povinná do 24 mesiacov odo dňa ukončenia zbierky predložiť správnemu orgánu záverečnú správu zbierky podľa odseku 4 písm. a) a b).”.
2. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. decembra 2020
Na zbierky, pri ktorých neuplynula lehota na predloženie záverečnej správy podľa § 13 ods. 3 v znení účinnom do 30. novembra 2020, sa vzťahuje tento zákon v znení účinnom od 1. decembra 2020.”.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2020.
 
Zuzana Čaputová v. r.
v z. Gábor Grendel v. r.
Igor Matovič v. r.