dnes je 2.10.2022

Input:

341/2020 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 90/2020 Z. z.

341/2020 Z. z.
ZÁKON
zo 4. novembra 2020
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 90/2020 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 90/2020 Z. z sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 8 sa za slovo „služieb” vkladá čiarka a slová „podrobnosti o rozsahu a spôsobe konzultácií, podklady na konzultácie”.
2. Za § 25a sa vkladá § 25b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25b
Príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti počas krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19
(1) Ministerstvo dopravy môže v príslušnom rozpočtovom roku, avšak najneskôr do 31. decembra 2021 poskytnúť zo svojej rozpočtovej kapitoly príspevok na úhradu oprávnených nákladov alebo refundáciu výdavkov, ktoré súvisia so zabezpečením nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti”).
(2) Príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 13 ods. 1,
a) ktorý nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel uvedený v odseku 1,
b) ktorému v posledných troch rokoch od podania žiadosti podľa odseku 5 písm. a) nebola vypovedaná zmluva o poskytnutí pomoci,
c) ktorý nie je v likvidácii,
d) voči ktorému nie je vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia,
e) voči ktorému nie je vedené konkurzné konanie, ktorý nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a proti ktorému nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f) ktorého účet zriadený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky je používaný len na účel prijatia a použitia príspevku na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti,
g) ktorý poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného letectva alebo poskytuje štatistické a iné údaje týkajúce sa jeho činnosti alebo účasti v civilnom letectve,
h) ktorý nie je povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
i) ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak je osobou, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,
j) ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, účasti vo verejnom obstarávaní a
k) ktorý nie je podnikom v ťažkostiach podľa osobitného predpisu.83
(3) Príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti možno poskytnúť za obdobie od 12. marca 2020 do 31. decembra 2021 až do