dnes je 13.8.2022

Input:

350/2020 Z.z., Zákon, ktorým sa mení zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

350/2020 Z. z.
ZÁKON
z 1. decembra 2020,
ktorým sa mení zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe sa mení takto:
1.  V § 21 ods. 2 sa slová „31. decembra 2020” nahrádzajú slovami „31. decembra 2021”.
2.  V § 21 ods. 3 sa slová „31. marca 2021” nahrádzajú slovami „31. marca 2022”.
3.  V § 23 sa slová „1. januára 2021” nahrádzajú slovami „1. januára 2022”.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Zuzana Čaputová v. r.
v z. Gábor Grendel v. r.
Igor Matovič v. r.