dnes je 25.7.2024

Input:

364/2004 Z.z., Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení účinnom k 12.1.2023

364/2004 Z.z.
ZÁKON
z 13. mája 2004
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
230/2005 Z.z.
1. 7. 2005
mení a dopĺňa 37 novelizačných bodov
479/2005 Z.z.
1. 11. 2005
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
532/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
359/2007 Z.z.
1. 9. 2007
Dopĺňa § 73 a poznámku pod čiarou
514/2008 Z.z.
15. 12. 2008
mení a dopĺňa § 26 a poznámku pod čiarou
515/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 75 a § 77
384/2009 Z.z.
1. 11. 2009
mení a dopĺňa 79 novelizačných bodov
134/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 7 ovelizačných bodov
556/2010 Z.z.
31. 12. 2010
dopĺňa 4 novelizačné body
258/2011 Z.z.
3. 8. 2011
mení a dopĺňa § 15, poznámku pod čiarou a prílohu č. 6
408/2011 Z.z.
1. 12. 2011
dopĺňa § 12 a poznámku pod čiarou
306/2012 Z.z.
15. 10. 2012
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
321/2012 Z.z.
1. 11. 2012
Ruší čl. VI
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení 3 novelizačné body
35/2014 Z.z.
1. 4. 2014
mení a dopĺňa § 48, § 73 a poznámku pod čiarou
409/2014 Z.z.
15. 1. 2015
mení a dopĺňa 141 novelizačných bodov
262/2015 Z.z.
1. 12. 2015
mení a dopĺňa § 51, § 53a a poznámku pod čiarou
303/2016 Z.z.
1. 12. 2016
mení a dopĺňa 43 novelizačných bodov
277/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa § 81 a § 83b
51/2018 Z.z.
15. 3. 2018
mení a dopĺňa 67 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 16b, § 56a, § 69 a poznámku pod čiarou
284/2018 Z.z.
1. 11. 2018
mení § 48 a poznámku pod čiarou
284/2018 Z.z.
2. 1. 2019
mení a dopĺňa § 48 a § 73
305/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopľňa 9 novelizačných bodov
74/2020 Z.z.
9. 4. 2020
mení § 48
516/2021 Z.z.
30. 12. 2021
mení § 80e
516/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 28 novelizačných bodov
253/2022 Z.z.
1. 8. 2022
mení a dopĺňa 3 novelziačné body
517/2022 Z.z.
12. 1. 2023
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
74/2023 Z.z.
1. 5. 2023
doteraz neuvedené
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel a predmet úpravy
(1) Voda ako životne dôležitá zložka životného prostredia je nenahraditeľná surovina a prírodné bohatstvo, ktorá má strategický význam pre bezpečnosť štátu,1) a ktorej nedostatok môže spôsobiť ohrozenie života a zdravia obyvateľstva1a) alebo ohroziť plnenie základných funkcií štátu.
(2) Tento zákon vytvára podmienky na
a) všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov1b) v krajine,
b) zachovanie alebo zlepšovanie stavu vôd,
c) účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd,
d) manažment povodí a zlepšenie kvality životného prostredia a jeho zložiek,
e) znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha,
f) zabezpečenie funkcií vodných tokov,
g) bezpečnosť vodných stavieb,
h) využívanie vody s ohľadom na jej strategický a bezpečnostný význam pre štát, na verejný záujem, potravinovú bezpečnosť štátu a na jej prednostné určenie podľa § 3 ods. 4.
(3) Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb k vodám a nehnuteľnostiam, ktoré s nimi súvisia pri ich ochrane, účelnom a hospodárnom využívaní, oprávnenia a povinnosti orgánov štátnej vodnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.
(4) Tento zákon upravuje podmienky prepravy vody odobranej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez hranice Slovenskej republiky na osobnú spotrebu a na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch.1c)
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona
a) riekou je útvar vnútrozemskej vody tečúcej väčšinou na zemskom povrchu, ktorá však môže časťou svojej trasy tiecť pod zemou,
b) jazerom je útvar stojatej vnútrozemskej vody,
c) vnútrozemskou vodou je stojatá voda alebo tečúca voda na zemskom povrchu a podzemná voda smerom k pevnine od základnej čiary, od ktorej sa meria šírka pásma výsostných vôd,
d) vodným útvarom je trvalé alebo dočasné sústredenie vody na zemskom povrchu alebo pod jeho povrchom, ktoré je charakterizované typickými formami výskytu a znakmi hydrologického režimu,
e) útvarom povrchovej vody je vymedzená významná časť povrchovej vody, napríklad jazero, nádrž, potok alebo jeho úsek, rieka alebo jej úsek, kanál, časť brakickej vody alebo pásmo pobrežnej vody,
f) útvarom podzemnej vody je vymedzené množstvo podzemnej vody hydrogeologického kolektora alebo hydrogeologických kolektorov,
g) výrazne zmeneným vodným útvarom je útvar povrchovej vody, ktorého charakter sa pôsobením ľudskej činnosti podstatne zmenil a je určený podľa príslušnej klasifikácie (§ 81 ods. 2),
h) umelým vodným útvarom je útvar povrchovej vody vytvorený ľudskou činnosťou,
i) vodou z povrchového odtoku je voda zo zrážok, ktorá nevsiakla do zeme a ktorá je odvádzaná z terénu alebo z vonkajších častí budov do povrchových vôd a do podzemných vôd,
j) odpadovou vodou je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v