dnes je 24.7.2024

Input:

366/2015 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, v znení účinnom k 1.1.2018

366/2015 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. júla 2015
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
246/2017 Z.z.
15. 10. 2017
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
321/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 31 novelizačných bodov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 105 ods. 3 písm. c), d), f), g), i), k), l) a n) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Evidenčná povinnosť
(1) Na účely vedenia evidencií sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.1)
(2) Evidencie možno viesť v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe.
(3) Evidencie sa vedú a ohlásenia sa podávajú na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 až 23 alebo na zhodných tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát.
§ 2
Evidencia odpadov
(1) Evidenciu odpadov pre všetky kategórie odpadov vedú držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník podľa druhov alebo poddruhov bez obmedzenia množstva na Evidenčnom liste odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
(2) Ak sa v Evidenčnom liste odpadu uvádza nebezpečný odpad, priradí sa ku každému druhu nebezpečného odpadu aj ypsilonový kód podľa osobitného predpisu.3) Ak možno k jednému druhu nebezpečného odpadu priradiť viac ypsilonových kódov, priradí sa ten ypsilonový kód, ktorý je rozhodujúci vzhľadom na nebezpečné vlastnosti odpadu.
(3) Evidenčný list odpadu sa vypĺňa priebežne za obdobie kalendárneho roka a uchováva sa v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
§ 3
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním [k § 14 ods. 1 písm. g) a ods. 4, § 125 ods. 7 písm. b) zákona]
(1) Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. Ak ide o vznik odpadov uvedených v prílohe č. 3, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva bez ohľadu na ich množstvo.
(2) Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu; ak ide o mobilné zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov, príslušnému okresnému úradu v sídle kraja podľa miesta nakladania s odpadom.
(3) Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.
§ 4
Zrušený zákonom č. 246/2017 Z.z. s účinnosťou od 15. 10. 2017.
§ 5
Zrušený zákonom č. 246/2017 Z.z. s účinnosťou od 15. 10. 2017.
§ 6
Zrušený zákonom č. 321/2017 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2018.
§ 7
Evidenčný list skládky odpadov [k § 19 ods. 1 písm. j) zákona]
(1) Evidenčný list skládky odpadov vedie prevádzkovateľ skládky odpadov v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7.
(2) Evidenčný list skládky odpadov sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému okresnému úradu do 28. februára nasledujúceho roka.
(3) Evidenčný list skládky odpadov uchováva prevádzkovateľ skládky odpadov v