dnes je 24.7.2024

Input:

373/2015 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov, v znení účinnom k 26.1.2021

373/2015 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. júla 2015
o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
186/2018 Z.z.
1. 7. 2018
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
186/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
380/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
266/2020 Z.z.
1. 10. 2020
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
368/2020 Z.z.
12. 12. 2020
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
266/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
25/2021 Z.z.
26. 1. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 105 ods. 3 písm. i), k), l), m), n) a u) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku a Register výrobcov vyhradeného výrobku [k § 30 zákona]
(1) Žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku sa zasiela ministerstvu elektronicky prostredníctvom informačného systému v rozsahu údajov uvedených v prílohách č. 2 až 6.
(2) Register výrobcov vyhradeného výrobku obsahuje okrem údajov uvedených v žiadosti o registráciu
a) registračné číslo,
b) dátum doručenia žiadosti o registráciu,
c) dátum registrácie.
(3) Žiadosť o zápis výrobcu elektrozariadení do Registra výrobcov vyhradeného výrobku sa zasiela ministerstvu elektronicky prostredníctvom informačného systému v rozsahu údajov podľa osobitného predpisu.1aa)
§ 2
Žiadosť o udelenie autorizácie [k § 89 ods. 1 písm. b) a c) zákona]
(1) Žiadosť o udelenie autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov obsahuje
a) obchodné meno alebo názov a adresu sídla,
b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu (ďalej len „osobné údaje”) štatutárneho orgánu alebo jeho členov,
c) identifikačné číslo organizácie (IČO) a európske daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo národné daňové číslo (IČ DPH),
d) adresu webového sídla žiadateľa, ak ho má zriadené,
e) meno a priezvisko kontaktnej osoby, číslo telefónu, faxu a e-mailovú adresu,
f) vyhradený prúd odpadu, ktorý bude predmetom systému združeného nakladania s rozlíšením komunálneho odpadu a iného ako komunálneho odpadu podľa § 28 ods. 5 písm. b) zákona,
g) zamýšľaný spôsob plnenia podmienok uvedených v § 28 ods. 5 písm. d) zákona,
h) zoznam zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov s uvedením ich vyhradených výrobkov, ak ide o
1. batérie a akumulátory v rozlíšení na jednotlivé typy podľa § 42 ods. 3 zákona,
2. elektrozariadenia v rozlíšení na jednotlivé kategórie podľa prílohy č. 6 zákona,
3. obaly a neobalové výrobky v rozlíšení na materiál,
4. vozidlá v rozlíšení na kategórie podľa § 60 ods. 5 zákona,
5. pneumatiky bez bližšieho rozlíšenia,
i) špecifikáciu predpokladaných nákladov podľa § 28 ods. 6 písm. d) zákona s rozlíšením nákladov na zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie pre každý vyhradený prúd odpadu a tiež pre komunálny odpad a iný ako komunálny odpad,
j) špecifikáciu zamýšľaných opatrení podľa § 28 ods. 6 písm. e) zákona,
k) údaje o predpokladanom rozsahu územného pokrytia zahŕňajúcom zoznam obcí podľa § 28 ods. 6 písm. f) zákona,
l)  čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,
m) dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti.
(2) Žiadosť o udelenie autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly obsahuje aj údaj o počte obyvateľov v zmluvných obciach; tieto údaje