dnes je 22.7.2024

Input:

41/2002 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone rastlinolekárskej starostlivosti, v znení účinnom k 15.2.2004

41/2002 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2001,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone rastlinolekárskej starostlivosti
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
75/2004 Z.z.
15. 2. 2004
ruší § 2 ods. 7, § 4, § 15, § 16, § 17 ods. 4
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 3a ods. 10, § 4 ods. 4, § 4a ods. 3, § 5 ods. 9, § 22 ods. 6 a § 23 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z.z. (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Sústavná rastlinolekárska kontrola
(1) Sústavná rastlinolekárska kontrola je kontrola rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1 a ktoré sa pestujú, vyrábajú, používajú alebo nachádzajú na pozemkoch a v prevádzkových priestoroch, ktoré vlastnia alebo z iného právneho dôvodu užívajú právnické osoby alebo fyzické osoby podliehajúce registrácii podľa § 3a ods. 1 zákona, ako aj kontrola obalov, kontajnerov, poľnohospodárskych strojov, zariadení a dopravných prostriedkov a kontrola používaných substrátov, v ktorých sa pestujú rastliny alebo ktoré sú na tento účel určené (ďalej len „pestovateľský substrát”).
(2) Sústavnú rastlinolekársku kontrolu podľa odseku 1 vykonávajú fytoinšpektori alebo zamestnanci a iné osoby poverené Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ďalej len „kontrolný ústav”) podľa potreby, najmenej však raz ročne, a to na miestach
a) pestovania rastlín,
b) výroby rastlinných produktov a iných predmetov,
c) skladovania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v prílohách č. 1 a 2,
d) uvádzania do obehu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sú uvedené v prílohách č. 1 a 2, alebo kde sa s nimi inak manipuluje.
(3) Vývozca alebo výrobca rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov určených na vývoz alebo opätovný vývoz požiada kontrolný ústav o rastlinolekársku kontrolu, ak ich sústavná rastlinolekárska kontrola počas pestovania a splnenie osobitných požiadaviek sú súčasťou karanténnych požiadaviek krajiny dovozu.
(4) Ak sú súčasťou sústavnej rastlinolekárskej kontroly, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 3, laboratórne rozbory rastlín a rastlinných produktov, prepravu týchto vzoriek do určených laboratórií zabezpečuje výrobca na vlastné náklady. Odber vzoriek vykonávajú fytoinšpektori alebo osoby poverené kontrolným ústavom.
(5) Metódy a postupy rastlinolekárskej kontroly, odberu vzoriek, laboratórnych testov upravuje kontrolný ústav a uverejňuje ich vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
§ 2
Ochrana proti rozširovaniu škodlivých organizmov na území Slovenskej republiky
(1) Kontrolný ústav vykonáva prieskum rozsahu výskytu škodlivých organizmov uvedených v prílohách č. 3 a 4.
(2) Po zistení výskytu alebo v prípade podozrenia z výskytu škodlivého organizmu uvedeného v prílohách č. 3 a 4 alebo kalamitného premnoženia iného škodlivého organizmu na účel potreby a rozsahu nariadenia rastlinolekárskych opatrení kontrolný ústav
a) overí správnosť určenia zisteného škodlivého