dnes je 22.7.2024

Input:

410/2012 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, v znení účinnom k 15.3.2021

410/2012 Z.z.
[zrušené č. 146/2023 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 30. novembra 2012,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
270/2014 Z.z.
15. 10. 2014
mení a dopĺňa 39 novelizačných bodov
252/2016 Z.z.
1. 10. 2016
mení a dopĺňa 29 novelizačných bodov
315/2017 Z.z.
19. 12. 2017
mení a dopĺňa 33 novelizačných bodov
98/2021 Z.z.
15. 3. 2021
mení a dopĺňa 28 novelizačných bodov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z.z. (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Predmet vyhlášky
(1) Táto vyhláška ustanovuje
a) veľké zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len „veľké zdroje”), stredné zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stredné zdroje”) a malé zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len „malé zdroje”), ich členenie, kategorizáciu a podstatné zmeny,
b) vymedzenie a členenie zariadení stacionárnych zdrojov (ďalej len „zariadenia”),
c) zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa určujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov,
d) emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov, termíny, lehoty a podmienky ich platnosti vrátene výnimiek z nich,
e) podmienky uplatňovania prechodných opatrení,
f) požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok.
Spoločné ustanovenia
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) odpadovým plynom plyn, ktorý obsahuje znečisťujúce látky v tuhom, kvapalnom alebo plynnom skupenstve, ak je odvádzaný zo stacionárneho zdroja alebo časti zdroja a vypúšťaný do okolitého ovzdušia (ďalej len „ovzdušie”) ohraničeným organizovaným odvodom, napríklad technologickým potrubím, výduchom, komínom alebo vypúšťaný zo zariadenia na obmedzovanie emisií okrem emisií z bezpečnostno-poistných odvodov, ak nie je ďalej ustanovené inak,
b) fugitívnymi emisiami
1. emisie znečisťujúcej látky, ktoré nie sú odvádzané do ovzdušia v odpadových plynoch; sú to emisie, ktoré sa dostávajú do ovzdušia z plošných stacionárnych zdrojov, napríklad emisie zo skladov palív, surovín alebo skládok odpadov alebo z pracovných priestorov, odvetraním cez okná, dvere, svetlíky alebo odsávané vzduchotechnikou,
2. emisie prchavých organických zlúčenín zo zariadení používajúcich organické rozpúšťadlá podľa § 4 písm. d), ktoré sa dostávajú do ovzdušia inak ako v emisiách odpadových plynov, zahŕňajú sa sem emisie cez okná, dvere, svetlíky alebo odsávané vzduchotechnikou, ako aj emisie do pôdy, vody a emisie zo zvyškov organických rozpúšťadiel vo výrobkoch, ak v prílohe č. 6 štvrtej časti nie je ustanovené inak,
c) celkovými emisiami znečisťujúcej látky súčet emisií odpadových plynov a fugitívnych emisií znečisťujúcej látky,
d) riadenými podmienkami prevádzkové podmienky, pri ktorých sú z činnosti uvoľnené znečisťujúce látky zachytávané a odvádzané núteným ťahom do komína, výduchu alebo do zariadenia na obmedzovanie emisií a nie sú vypúšťané len ako fugitívne emisie,
e) komínom objekt, ktorý obsahuje jeden prieduch alebo viac samostatných prieduchov na vypúšťanie odpadových plynov do ovzdušia,
f) nábehom a odstavovaním úkony, ktoré sú pre
1. spaľovacie zariadenia podľa § 4 písm. a) ustanovené v § 18 ods. 5 písm. b), a
2. ostatné zariadenia úkony,