dnes je 30.9.2023

Input:

414/2012 Z.z., Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.9.2018

414/2012 Z.z.
ZÁKON
z 28. novembra 2012
o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
399/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 57 novelizačných bodov
399/2014 Z.z.
1. 9. 2016
mení a dopĺňa 36 novelizačných bodov
262/2015 Z.z.
1. 12. 2015
mení § 18 a § 26
332/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
332/2017 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 3
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v Slovenskej republike, medzi osobami registrovanými v Slovenskej republike a v Európskej únii a osobami registrovanými v krajinách uvedených v prílohe B Kjótskeho protokolu, ktoré podporuje znižovanie emisií skleníkových plynov ekonomicky výhodným spôsobom (ďalej len „schéma obchodovania”),
b) práva a povinnosti toho, kto prevádzkuje alebo riadi stacionárnu prevádzku (ďalej len „prevádzkovateľ”), prevádzkovateľov lietadiel a ostatných účastníkov systému obchodovania,
c) pôsobnosť orgánov štátnej správy.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) kvótou jedna tona emisie povolená vypustiť počas určitej doby; ak ide o emisie skleníkových plynov, jedna tona ekvivalentu oxidu uhličitého (EUA),
b) prevodom kvóty zmena držiteľa kvóty,
c) emisiou uvoľňovanie skleníkových plynov do ovzdušia zo zdrojov v prevádzke alebo uvoľňovanie plynov z lietadla vykonávajúceho leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré boli špecifikované v súvislosti s touto činnosťou,
d) skleníkovými plynmi plynné látky uvedené v prílohe č. 2 tabuľke A a iné plynné zložky atmosféry, prírodného aj antropogénneho pôvodu, ktoré absorbujú a znovu vyžarujú infračervené žiarenie,
e) prevádzkou
1. stacionárny technologický celok, v ktorom sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1, a akákoľvek iná priamo s nimi súvisiaca činnosť, ktorá má na uvedené činnosti technickú nadväznosť a ktorá môže mať vplyv na emisie,
2. každý iný technologický celok, ktorý emituje skleníkové plyny, ktorého prevádzkovateľ sa dobrovoľne prihlásil do schémy obchodovania,
f) tonou ekvivalentu oxidu uhličitého jedna metrická tona oxidu uhličitého (CO2) alebo také množstvo akéhokoľvek iného skleníkového plynu uvedeného v prílohe č. 2 tabuľke A, ktoré má ekvivalentný potenciál globálneho otepľovania,
g) priznanou jednotkou (AAU) jednotka z priznaného množstva podľa čl. 3 ods. 7 Kjótskeho protokolu,
h) projektovou aktivitou realizácia projektu, ktorý schválila jedna alebo viaceré krajiny uvedené v prílohe I k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (ďalej len „dohovor”) podľa čl. 6 alebo čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých dohovorom alebo Kjótskym protokolom,
i) jednotkou zníženia emisií (ERU) jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhličitého vydaná podľa čl. 6 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých podľa čl. 7 dohovoru alebo čl. 8 Kjótskeho protokolu,
j) jednotkou certifikovaného zníženia emisií (CER) jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhličitého vydaná podľa čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých podľa čl. 7 dohovoru alebo čl. 8 Kjótskeho protokolu,
k) započítanými emisiami z leteckej dopravy emisie zo všetkých letov patriacich pod letecké činnosti uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré odlietajú z letiska nachádzajúceho sa na
Najnovšie články
viac článkov