dnes je 24.2.2024

Input:

434/2013 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov

434/2013 Z.z.
[zrušené nepriamo č. 329/2018 Z.z.]
zákon
z 28. novembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 587/2004 Z.z. a zákona č. 515/2008 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 2 ods. 15 zákona č. 223/2001 Z.z.” nahrádza citáciou „§ 2 ods. 18 zákona č. 223/2001 Z.z.”.
2. V § 2 ods. 2 sa slovo „a” nahrádza čiarkou a za slová „zásypové práce” sa vkladajú slová „a na prekrývanie jednotlivých vrstiev odpadu”.
3. Nadpis § 3 znie:
㤠3
Výpočet poplatku”.
4. V § 4 ods. 1 sa slovo „keď” nahrádza slovami „v ktorom”.
5. V § 4 odseky 3 až 5 znejú:
„(3) Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku v členení podľa prílohy č. 1 sú príjmom rozpočtu obce alebo obcí, v ktorých katastrálnom území sa skládka nachádza. Ak sa skládka nachádza v katastrálnom území viacerých obcí, rozdelia sa príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku podľa veľkosti územia, ktoré skládka v katastrálnom území danej obce zaberá. Pomerná časť poplatku vo výške 10 % prináleží obci do okruhu max. 2 km od príslušnej skládky, ktorou prechádza účelová komunikácia ku skládke.
(4) Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko v členení podľa prílohy č. 2 sú príjmom rozpočtu obce alebo obcí, v ktorých katastrálnom území sa odkalisko nachádza. Ak sa odkalisko nachádza v katastrálnom území viacerých obcí, rozdelia sa príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko pomerne podľa veľkosti územia, ktoré odkalisko v katastrálnom území danej obce zaberá.
(5) Príjmy obce podľa odsekov 3 a 4 sa použijú na odpadové hospodárstvo obce v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva,7) ak tento zákon neustanovuje inak. Obec môže príjmy podľa odsekov 3 a 4 použiť na účely zlepšenia životného prostredia v obci, ak
a) má zavedený triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo,
b) má zavedený triedený zber komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady alebo preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad,
c) najmenej dvakrát do roka zabezpečuje zber a prepravu objemných odpadov, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov,
d) za posledné tri kalendárne roky predchádzajúce kalendárnemu roku, v ktorom chce obec použiť prostriedky na iný účel ako na odpadové hospodárstvo, jej nebola uložená pokuta ani opatrenie na nápravu podľa osobitného predpisu,7a)
e) v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom chce obec použiť prostriedky na iný účel ako na odpadové hospodárstvo, bolo zhodnotených aspoň 40 % z celkovej hmotnosti komunálneho odpadu vzniknutého v obci a
f) má vyriešený systém zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene z pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.”.
Poznámky pod