dnes je 29.2.2024

Input:

442/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách v znení vyhlášky č. 434/2019 Z. z.

442/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 13. novembra 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách v znení vyhlášky č. 434/2019 Z. z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 71/2015 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách v znení vyhlášky č. 434/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1) Maximálny prietok povodne je definovaný N-ročným maximálnym prietokom povodne1alebo N-ročnou prietokovou vlnou.1”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1STN 75 0110 Vodné hospodárstvo. Hydrológia. Terminológia (75 0110).”.

Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1b a poznámka pod čiarou k odkazu 1b.
Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.
2. V § 2 odseky 4 a 5 znejú:
„(4) Odhad maximálneho prietoku povodne sa zaradí do príslušnej triedy spoľahlivosti.1a
(5) Zmena vydaného odhadu maximálneho prietoku povodne pre vyhotovovanie máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika sa oznamuje do desiatich pracovných dní správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, okresnému úradu alebo okresnému úradu v sídle kraja a ministerstvu.”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1aSTN 75 1400 Hydrológia. Hydrologické údaje povrchových vôd. Základné ustanovenia (75 1400).”.
3. V § 3 ods. 1 prvej vete sa za slovo „vody” vkladajú slová „hydrologickým a hydraulickým”.
4. V § 3 ods. 1 druhej vete sa vypúšťa slovo „hydraulický”.
5. V § 3 odsek 2 znie:
„(2) Pri určovaní záplavovej čiary matematickým modelovaním prúdenia vody sa na účely určenia priebehu maximálnej hladiny povodne podľa lokálnych podmienok predpokladá povodňové ohrozenie
a) počas dlhotrvajúceho ustáleného pôsobenia N-ročného maximálneho prietoku povodne, ktoré sa určuje ako ustálené nerovnomerné prúdenie; takto určená záplavová čiara reprezentuje výnimočné ohrozenie, ktorého dobu opakovania je možné určiť samostatnou hydrologickou