dnes je 24.4.2024

Input:

45/2024 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá

45/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 1. marca 2024
o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 162 ods. 5 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2023 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje
a) rádiologické ukazovatele kvality pitnej vody,1) indikačné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody a medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody,
b) postup stanovenia rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody pri úplnej analýze kvality pitnej vody a postup optimalizácie pri prekročení indikačných hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody,
c) požiadavky na program monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody,
d) postup pri vypracovaní manažmentu rizík systému zásobovania pitnou vodou a určení miery rizika v systéme zásobovania pitnou vodou a rozsah a spôsob poskytovania informácií dodávateľom pitnej vody zásobovaným obyvateľom z hľadiska radiačnej ochrany,
e) kritériá pre rádiologické ukazovatele kvality pitnej vody, prírodnej minerálnej vody a vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá,
f) rádiologické ukazovatele kvality prírodnej minerálnej vody, indikačné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody a medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody,
g) požiadavky na program monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody,
h) postup stanovenia rádiologických ukazovateľov pri analýze kvality prírodnej minerálnej vody a postup optimalizácie pri prekročení indikačných hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality prírodnej minerálnej vody,
i) rádiologické ukazovatele kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá, indikačné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá,
j) požiadavky na program monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá,
k) postup stanovenia rádiologických ukazovateľov pri analýze kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá a postup optimalizácie pri prekročení indikačných hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá.
§ 2
Rádiologické ukazovatele kvality pitnej vody
(1) Početnosť odberov vzoriek pitnej vody na kontrolu rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody je uvedená v prílohe č. 1.
(2) Rádiologické ukazovatele kvality pitnej vody, indikačné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody, indikačné hodnoty rádiologických ukazovateľov objemovej aktivity trícia a indikačnej dávky a medzné hodnoty rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody pre vybrané prírodné a umelé rádionuklidy sú uvedené v prílohe č. 2.
(3) Stanovenie rádiologických