dnes je 13.8.2022

Input:

540/2021 Z.z., Zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

540/2021 Z. z.
ZÁKON
zo 14. decembra 2021
o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
Tento zákon ustanovuje
a) kategorizáciu ústavnej zdravotnej starostlivosti1) (ďalej len „ústavná starostlivosť”),
b) podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti,
c) podmienky pre tvorbu siete kategorizovaných nemocníc (ďalej len „sieť”),
d) kategorizáciu nemocníc,2)
e) vyhodnotenie siete,
f) konania pri kategorizácii nemocníc,
g) povinnosti zdravotnej poisťovne pri kategorizácii ústavnej starostlivosti a pri vedení zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zoznam čakajúcich poistencov”),
h) povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo povolenia na prevádzkovanie špecializovanej nemocnice3) (ďalej len „prevádzkovateľ nemocnice”) pri kategorizácii nemocníc a pri zozname čakajúcich poistencov,
i) správne delikty.
§ 2
(1) Medicínska služba je ústavná starostlivosť uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia poskytnutá poistencovi počas pobytu v nemocnici, zoskupená podľa zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín4) (ďalej len „klasifikačný systém”), kódov chorôb, iných charakteristík poskytnutej zdravotnej starostlivosti, alebo iných charakteristík poistenca. Medicínska služba môže mať rôzne úrovne a rozdeľuje sa na povinnú medicínsku službu a nepovinnú medicínsku službu. Úroveň medicínskej služby je ustanovená kategorizáciou ústavnej starostlivosti ako minimálna úroveň medicínskeho programu (ďalej len „program”), v rámci ktorého je možné medicínsku službu poskytovať, a ustanovuje sa osobitne pre deti a osobitne pre dospelých.
(2) Poistencom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba verejne zdravotne poistená podľa osobitného zákona5) a fyzická osoba poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii (ďalej len „členský štát”).
(3) Program je zoskupenie vecne súvisiacich medicínskych služieb, môže mať rôzne úrovne a rozdeľuje sa na povinný program, nepovinný program a doplnkový program. Úroveň programu je ustanovená kategorizáciou ústavnej starostlivosti. Rozsah poskytovanej ústavnej starostlivosti programu príslušnej úrovne je určený zoznamom medicínskych služieb zaradených do programu, ktoré majú určenú rovnakú alebo nižšiu úroveň medicínskej služby.
(4) Programový profil je rozsah poskytovania ústavnej starostlivosti ustanovený kategorizáciou ústavnej starostlivosti pre každú úroveň nemocnice a tvorí ho zoznam povinných programov, nepovinných programov a doplnkových programov a ich úrovní.
(5) Potreba ústavnej starostlivosti je celkový objem medicínskych služieb, ktorými sa zabezpečí predpokladaná ústavná starostlivosť pre poistencov príslušného územia. Potreba ústavnej starostlivosti je určená počtom poskytnutých medicínskych služieb v nemocniciach uvedených v zozname