dnes je 22.7.2024

Input:

541/2004 Z.z., Zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 12.10.2021

541/2004 Z.z.
ZÁKON
z 9. septembra 2004
o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
94/2007 Z.z.
1. 1. 2008
dopĺňa § 31 a nové § 34a a § 37a
335/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení § 28
408/2008 Z.z.
25 12. 2008
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
120/2010 Z.z.
1 5. 2010
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
137/2010 Z.z.
1. 6. 2010
ruší čl. V
145/2010 Z.z.
1 5. 2010
mení a dopĺňa § 3 a § 8
350/2011 Z.z.
1. 11. 2011
mení a dopĺňa 58 novelizačných bodov
143/2013 Z.z.
1. 8. 2013
mení a dopĺňa 38 novelizačných bodov
143/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
314/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
54/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 33
96/2017 Z.z.
1. 8. 2017
mení a dopĺňa 64 novelizačných bodov
18/2018 Z.z.
25. 5. 2018
mení a dopĺňa § 26, § 31 a poznámky pod čiarou
87/2018 Z.z.
1. 4. 2018
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa § 6 a poznámku pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 6 a poznámku pod čiarou
308/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 24 novelizačných bodov
279/2019 Z.z.
1. 10. 2019
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
310/2021 Z.z.
1. 1. 2022
doteraz neuvedené
363/2021 Z.z.
12. 10. 2021
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky mierového využívania jadrovej energie,
b) podmienky výkonu štátnej správy, podmienky výkonu štátneho dozoru a pôsobnosť Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad”)
1. v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení,
2. pri mierovom využívaní jadrovej energie,
3. pri preprave rádioaktívneho materiálu,
4. pri fyzickej ochrane jadrových zariadení, jadrových materiálov, vyhoretého jadrového paliva,
5. pri fyzickej ochrane pri preprave rádioaktívneho materiálu a
6. pri havarijnom plánovaní,
c) kategorizáciu jadrových materiálov, podmienky nakladania s jadrovými materiálmi,
d) podmienky zodpovedného a bezpečného nakladania s rádioaktívnym odpadom a s vyhoretým jadrovým palivom tak, aby sa zabránilo neprimeranému zaťaženiu budúcich generácií a zabezpečovala sa ochrana pracovníkov1aaa) a verejnosti aj za splnenia podmienok podľa osobitných predpisov,1aa)
e) podmienky na zaručenie vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti a jej sústavného zvyšovania aj na účely splnenia podmienok podľa osobitného predpisu;1aaaa) súčasne dopĺňa základné normy ochrany zdravia verejnosti a zdravia pracovníkov voči nebezpečenstvu ionizujúceho žiarenia uvedené v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná,1aaaaa) ak ide o jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení, a zároveň ním nie sú dotknuté osobitné predpisy na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred nežiadúcimi účinkami ionizujúceho žiarenia,1aaaa)
f) podmienky overovania osobitnej odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľov povolení podľa § 5 ods. 3 a odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľov povolení podľa § 5 ods. 3,
g) systém havarijnej pripravenosti,
h) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri mierovom využívaní jadrovej energie,
i) priestupky a iné správne delikty na úseku jadrového dozoru.
(2) Tento zákon upravuje aj systém dozoru na území Slovenskej republiky pri cezhraničnej preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva vrátane vyhoretého jadrového paliva vyvážaného na prepracovanie a ich kontroly na území Slovenskej republiky, ktorý sa vzťahuje na cezhraničnú prepravu rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva, ak
a) je Slovenská republika krajinou pôvodu, krajinou určenia alebo krajinou tranzitu prepravovaného rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva a
b) množstvo a koncentrácia zásielky presahuje úrovne, pre ktoré sa nevyžaduje oznámenie podľa osobitného predpisu.1)
(3) Systém dozoru a kontroly pri cezhraničnej preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva sa nevzťahuje na cezhraničnú prepravu
a) nepoužívaných žiaričov1a) dodávateľovi alebo výrobcovi rádioaktívnych žiaričov alebo uznanému zariadeniu,
b) rádioaktívnych materiálov získaných na ďalšie použitie prostredníctvom prepracovania,
c) odpadu, ktorý obsahuje iba prirodzene sa vyskytujúce rádionuklidy.
§ 2
Vymedzenie