dnes je 13.8.2022

Input:

541/2021 Z.z., Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o materskej škole

541/2021 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 22. decembra 2021
o materskej škole
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 18 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 273/2021 Z. z. (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
(1) Do triedy materskej školy sa zaraďujú deti rovnakého veku alebo deti rozdielneho veku.
(2) Materská škola s poldennou výchovou a vzdelávaním poskytuje predprimárne vzdelávanie v rozsahu najmenej štyri hodiny a najviac päť hodín v dopoludňajších hodinách alebo najmenej štyri hodiny a najviac päť hodín v odpoludňajších hodinách.
(3) Materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním poskytuje predprimárne vzdelávanie v čase najskôr od 6.00 hodiny a najneskôr do 18.00 hodiny podľa miestnych podmienok a potrieb rodiča, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, neodkladné opatrenie alebo výchovné opatrenie na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca”). V materskej škole s celodennou výchovou a vzdelávaním možno zriadiť aj triedu s poldennou výchovou a vzdelávaním, v ktorej sa poskytuje predprimárne vzdelávanie v dopoludňajších hodinách alebo v odpoludňajších hodinách.
(4) Čas prevádzky materskej školy určený riaditeľom materskej školy (ďalej len „riaditeľ”) a schválený zriaďovateľom sa uvádza v školskom poriadku. Prerušenie prevádzky materskej školy alebo obmedzenie prevádzky materskej školy počas mesiacov júl a august podľa § 150a zákona sa oznamuje dva mesiace vopred. Informácia o dočasnom prerušení prevádzky materskej školy alebo obmedzení prevádzky materskej školy sa zverejňuje bez zbytočného odkladu na mieste dostupnom zákonným zástupcom a na webovom sídle materskej školy, ak ho má zriadené.
(5) Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole sa organizuje s ohľadom na individuálne potreby detí a striedanie riadených činností a neriadených činností podľa denného poriadku. Súčasťou denného poriadku sú
a) všetky formy denných činností podľa štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie, ak ide o celodennú výchovu a vzdelávanie, alebo
b) vybrané formy denných činností podľa štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie, ak ide o poldennú výchovu a vzdelávanie.
(6) Deťom so zdravotným znevýhodnením, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné, možno poskytovať predprimárne vzdelávanie v rozsahu menej ako štyri hodiny denne.
(7) Rozsah výchovy a vzdelávania dieťaťa v materskej škole pri zdravotníckom zariadení sa určuje po dohode s ošetrujúcim lekárom.
§ 2
(1) Ak má materská škola štyri a viac tried, zriaďuje sa v nej funkcia zástupcu riaditeľa.
(2) Poradným orgánom riaditeľa, ktorý prerokúva pedagogicko-organizačné otázky výchovno-vzdelávacej činnosti, je pedagogická rada. Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci materskej školy.