Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

543/2002 Z.z., Zákon o ochrane prírody a krajiny, v znení účinnom k 2.1.2019

543/2002 Z.z.
ZÁKON
z 25. júna 2002
o ochrane prírody a krajiny
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
525/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení § 16, § 27
205/2004 Z.z.
1. 6. 2004
mení § 61
364/2004 Z.z.
1. 6. 2004
mení, 17 novelizačných bodov
587/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 6, § 58, § 91, § 92 a § 96
15/2005 Z.z.
1. 4. 2005
mení, 22 novelizačných bodov
479/2005 Z.z.
1. 11. 2005
mení, 21 novelizačných bodov
24/2006 Z.z.
1. 2. 2006
mení § 28, § 67, § 81, dopĺňa § 28, nový § 28a
359/2007 Z.z.
1. 9. 2007
dopĺňa § 9 a poznámku pod čiarov č. 37a
454/2007 Z.z.
1. 12. 2007
mení a dopĺňa 66 novelizačných bodov
515/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení 4 novelizačné body
117/2010 Z.z.
1. 5. 2010
mení a dopĺňa 37 novelizačných bodov
145/2010 Z.z.
1. 5. 2010
mení a dopĺňa § 82
408/2011 Z.z.
1. 12. 2011
mení a dopĺňa § 6, § 40 a § 82
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
207/2013 Z.z.
1. 8. 2013
mení § 58
311/2013 Z.z.
1. 11. 2013
mení a dopĺňa § 9 a poznámky pod čiarou
506/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 170 novelizačných bodov
35/2014 Z.z.
1. 4. 2014
dopĺňa § 68 a poznámku pod čiarou
198/2014 Z.z.
1. 9. 2014
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
314/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 22 novelizačných bodov
324/2014 Z.z.
1. 12. 2014
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 44, § 55 a § 104e
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 61e
240/2017 Z.z.
1. 11. 2017
mení § 2 a § 48
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 44 a poznámku pod čiarou
284/2018 Z.z.
2. 1. 2019
mení § 68
310/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny s cieľom dlhodobo zabezpečiť zachovanie prírodnej rovnováhy a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života, prírodných hodnôt a krás a utvárať podmienky na trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov a na poskytovanie ekosystémových služieb, berúc do úvahy hospodárske, sociálne a kultúrne potreby, ako aj regionálne a miestne pomery.
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na ochranu zložiek životného prostredia4) osobitné predpisy.5)
(3) Tento zákon sa nevzťahuje na ochranu
a) poľnohospodárskych plodín a kultúr,6
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: