dnes je 13.8.2022

Input:

543/2021 Z.z., Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení neskorších predpisov

543/2021 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 22. decembra 2021,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení vyhlášky č. 455/2019 Z. z. a vyhlášky č. 381/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V prílohe časti A.1 skupine S0 sa na konci pripája táto veta: „Táto skupina látok zahŕňa napríklad BPC-157.”.
2. V prílohe časti A.1 skupine S1 podskupine S1.1 sa za šesťdesiaty druhý bod vkladá nový šesťdesiaty tretí bod, ktorý znie:
„63. tibolón,”.

Doterajšie body 63. a 64. sa označujú ako body 64. a 65.
3. V prílohe časti A.1 skupine S1 podskupine S1.1 šesťdesiatom piatom bode sa číslo „63” nahrádza číslom „64”.
4. V prílohe časti A.1 skupine S1 podskupine S1.2 druhý bod a tretí bod znejú:
„2. osilodrostat,
3. selektívne modulátory androgénových receptorov [andarín, LGD-4033 (ligandrol), enobosarm (ostarín), RAD140],”.
5. V prílohe časti A.1 skupine S2 podskupina S2.2 vrátane nadpisu znie:
„Podskupina S2.2
Peptidové hormóny a ich uvoľňujúce faktory
2.1. u mužov choriogonadotropín (CG), luteinizačný hormón (LH) a ich uvoľňujúce faktory (buserelín, deslorelín, gonadorelín, goserelín, leuprorelín, nafarelín a triptorelín),
2.2. kortikotropíny a ich uvoľňujúce faktory (kortikorelín),
2.3. rastový hormón (GH), jeho analógy a jeho fragmenty,
2.3.1 analógy rastového hormónu (lonapegsomatropín, somapacitan, somatrogon),
2.3.2 fragmenty rastového hormónu (AOD-9604 a hGH 176-191),
2.4 uvoľňujúce faktory rastového hormónu
2.4.1 hormón uvoľňujúci rastový hormón (GHRH) a jeho analógy (CJC-1293, CJC-1295, sermorelín a tesamorelín),
2.4.2 sekretagógy rastového hormónu [lenomorelín (grelín) a mimetiká grelínu (anamorelín, ipamorelín, macimorelín a tabimorelín)],
2.4.3 peptidy uvoľňujúce rastový hormón (GHRPs) [alexamorelín, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelín), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 a examorelín (hexarelín)].”.
6. V prílohe časti A.1 skupine S3 desiatom bode sa slová „800 µg za 12 hodín (od prvej podanej dávky)” nahrádzajú slovami „600 µg za 8 hodín od akejkoľvek podanej dávky”.
7. V prílohe časti B.1 skupine S6 podskupine S6.2 časť Špecifikované stimulanciá sa vypúšťa druhý bod.

Doterajšie body 3. až 44. sa označujú ako body 2. až 43.
8. V prílohe časti B.1 skupine S6 podskupine S6.2 časť Špecifikované stimulanciá sa za siedmy bod vkladá nový