dnes je 13.8.2022

Input:

544/2021 Z.z., Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti

544/2021 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 21. decembra 2021
o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 53d ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2021 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Kritériá na určenie indexu daňovej spoľahlivosti sú
a) plnenie povinnosti podať daňové priznanie v lehote podľa osobitných predpisov,1)
b) plnenie povinnosti podať súhrnný výkaz a kontrolný výkaz podľa osobitného predpisu,2)
c) plnenie povinnosti podať hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti v lehote podľa osobitného predpisu,3)
d) plnenie povinnosti uviesť daň v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní v správnej výške,
e) plnenie povinnosti uviesť sumu, ktorú mal daňový subjekt vykázať podľa osobitného predpisu4) a sumu, na ktorú si uplatnil nárok podľa osobitného predpisu5) v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní v správnej výške,
f) plnenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote daň podľa osobitných predpisov1) a iné peňažné plnenie,6)
g) plnenie povinnosti zaplatiť colný dlh, pokuty a iné platby vymerané alebo uložené podľa colných predpisov, daň z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebnú daň pri dovoze v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške,
h) plnenie povinností umožniť vykonanie daňovej kontroly a preukázať skutočnosti potrebné na správne zistenie dane podľa osobitného predpisu,7) za porušenie ktorých sa určuje daň podľa pomôcok,7)
i) plnenie povinností vo vzťahu k používaniu elektronickej registračnej pokladnice alebo pokladnice e-kasa klient podľa osobitného predpisu,8) za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitného predpisu,8)
j) plnenie povinností účtovných jednotiek podľa osobitného predpisu,9) za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitného predpisu,9)
k) plnenie povinností vo vzťahu k obmedzeniu platieb v hotovosti podľa osobitného predpisu,10) za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitného predpisu,10)
l) plnenie povinností vo vzťahu k spotrebným daniam podľa osobitných predpisov,11) za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty podľa osobitných predpisov,11)
m) plnenie povinností, za porušenie ktorých dochádza k zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu podľa osobitného predpisu.12)
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
 
Igor Matovič v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých