dnes je 13.8.2022

Input:

545/2021 Z.z., Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov

545/2021 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
z 10. decembra 2021,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky podľa § 31 písm. b), d) a k) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 134/2020 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 písm. b) sa za slovo „projektov” vkladajú slová „informačných technológií verejnej správy (ďalej len „projekt”)”.
2. V § 1 písmeno c) znie:
„c) najvyššiu celkovú cenu za veľký projekt (ďalej len „veľký projekt”), malý projekt (ďalej len „malý projekt”), veľkú zmenovú požiadavku, malú zmenovú požiadavku, veľkú zmenu v projekte, malú zmenu v projekte,”.
3. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na
a) malý projekt,
b) malú zmenovú požiadavku,
c) malú zmenu v projekte.”.
4. V § 2 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) malým projektom projekt, ktorého celková cena je najviac 200 000 eur,”.

Doterajšie písmená c) až ac) sa označujú ako písmená d) až ad).
5. V § 2 ods. 1 písm. e) a h) sa za slovo „ktorej” vkladá slovo „celková”.
6. V § 2 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f) malou zmenou v projekte zmena v projekte, ktorej celková cena je najviac 200 000 eur,”.

Doterajšie písmená f) až ad) sa označujú ako písmená g) až ae).
7. V § 2 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i) malou zmenovou požiadavkou zmenová požiadavka, ktorej celková cena je najviac 200 000 eur,”.

Doterajšie písmená i) až ae) sa označujú ako j) až af).
8. V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú písmená x) až z).

Doterajšie písmená aa) až af) sa označujú ako písmená x) až ac).
9. V § 2 ods. 1 písm. x) sa vypúšťajú slová „- rámcový, Príloha 1: Funkčná špecifikácia - rámcová”.
10. V § 4 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „rámcovej funkčnej špecifikácie,”.
11. V § 4 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) iniciačná fáza projektu na vypracovanie projektového produktu I-01 Projektový zámer, Príloha 1: Zoznam rizík a závislostí, I-02 BC/CBA - odôvodnenie projektu s katalógom funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek, I-03 Prístup k projektu a príprava aspektov projektu a manažérskych produktov na realizačnú fázu projektu,”.
12. V § 4 ods. 13 sa vypúšťajú slová „P-03 Prístup k projektu - rámcový” a slová „detailný s Prílohou 1: Technická špecifikácia - rámcová”.
13. § 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Spôsoby a postupy elektronizácie agendy verejnej správy v projektových fázach
(1) Ak je súčasťou projektu alebo zmenovej požiadavky vytvorenie alebo zmena elektronickej