dnes je 13.8.2022

Input:

547/2021 Z.z., Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o elektronizácii agendy verejnej správy

547/2021 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
z 10. decembra 2021
o elektronizácii agendy verejnej správy
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky podľa § 31 písm. c) a j) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1) Táto vyhláška ustanovuje
a) podrobnosti o zabezpečení organizačných podmienok a procesných podmienok na zabezpečenie riadneho výkonu povinností pri elektronizácii agendy verejnej správy,
b) spôsob a postup orgánu riadenia pri elektronizácii agendy verejnej správy na zabezpečenie riadneho výkonu poskytovania služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme a verejných služieb.
(2) Táto vyhláška sa vzťahuje na vytváranie a zmenu elektronických služieb verejnej správy druhej až piatej úrovne elektronizácie podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „elektronická služba”), ktoré sú určené pre koncového používateľa a vytváranie a zmenu ich používateľského rozhrania.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) koncovým používateľom fyzická osoba, ktorá používa alebo požaduje poskytnutie elektronickej služby,
b) komponentom funkčná časť používateľského rozhrania s určenými vlastnosťami, a to najmä vizuálnymi vlastnosťami, štruktúrou, zobrazením na rôznych zariadeniach a technologických platformách,
c) používateľským rozhraním časť elektronickej služby, ktorá slúži na komunikáciu koncového používateľa pri používaní elektronickej služby,
d) grafickým používateľským rozhraním používateľské rozhranie zobrazované koncovému používateľovi vo forme vizuálnych komponentov alebo zvukových komponentov,
e) používateľskou skúsenosťou skúsenosť koncového používateľa dosiahnutá pri interakciách s elektronickou službou alebo používateľským rozhraním.
§ 3
Základné zásady elektronizácie agendy verejnej správy, vytvárania elektronických služieb a používateľského rozhrania
(1) Pri elektronizácii agendy verejnej správy a pri vytváraní elektronických služieb pre koncového používateľa, vrátane ich používateľských rozhraní, ako aj pri ich zmenách a úpravách sa postupuje podľa základných zásad tvorby a rozvoja elektronických služieb, ktorými sú
a) užitočnosť,
b) stabilita a otvorenosť,
c) reálnosť,
d) jednoduchosť,
e) agilný prístup,
f) prístupnosť,
g) zohľadnenie kontextu,
h) holistický pohľad,
i) konzistentnosť a
j) otvorenosť.
(2) Zásada užitočnosti je dodržaná, ak sú elektronické služby vytvárané alebo menené na základe identifikovaných potrieb koncových používateľov a umožňujú plniť povinnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
(3) Zásada stability a otvorenosti je dodržaná, ak sa na poskytovanie elektronickej služby použijú také prostriedky, ktoré vytvoria stabilný a funkčný celok na ich poskytovanie a použitie, a zároveň umožnia zdieľanie a opätovné použitie jednotlivých prostriedkov v budúcnosti alebo pre potreby iných správcov a prevádzkovateľov.
(4) Zásada reálnosti je