dnes je 30.3.2023

Input:

§ 6 - Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.5 § 6 - Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva

doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová

§6

Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva

(1) Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:

a. predchádzanie vzniku odpadu,

b. príprava na opätovné použitie,

c. recyklácia,

d. iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,

e. zneškodňovanie.


Komentár k odseku 1

V nadväznosti na článok 4 rámcovej smernice sa preberá hierarchia odpadového hospodárstva. Základom je predchádzanie vzniku odpadu. Hierarchia je záväzná a má sa uplatňovať s cieľom predchádzania alebo znižovania nepriaznivých vplyvov nakladania s odpadom a znižovania vplyvov využívania primárnych zdrojov.

(2) Od hierarchie odpadového