dnes je 22.4.2021

Input:

§ 6 - Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.5 § 6 - Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 6

(1) Hierarchia odpadové ho hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:

a. predchádzanie vzniku odpadu,

b. príprava na opätovné použitie,

c. recyklácia,

d. iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,

e. zneškodňovanie.


Komentár k odseku 1

Predmetný pojem je totožný s ustanovením § 3 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V nadväznosti na článok 4 rámcovej smernice sa preberá hierarchia odpadového hospodárstva. Základom je predchádzanie vzniku odpadu. Hierarchia je záväzná a má sa uplatňovať s cieľom predchádzania alebo znižovania nepriaznivých vplyvov nakladania s odpadom a znižovania vplyvov využívania primárnych zdrojov.

(2) Od hierarchie odpadového hospodárstva je možné odkloniť sa iba pre určité prúdy odpadov, ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle výrobku vo vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takým odpadom, a ak to ustanoví tento zákon.


Komentár k odseku 2

Predmetný pojem je totožný s ustanovením § 3 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Od hierarchie je možné sa odkloniť za podmienok uvedených v odseku 2. Ako príklad odklonu možno uviesť napr. § 81 ods. 21, keď obec môže uprednostniť energetické zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu pred jeho materiálovým zhodnotením.

(3) Predchádzanie vzniku odpadu sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stanú odpadom, a ktoré znižujú:

a. množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov,

b. nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí alebo

c. obsah nebezpečných látok v materiáloch a vo výrobkoch.


Komentár k odseku 3

Predmetný pojem je totožný s ustanovením § 2 ods. 27 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(4) Predchádzaním vzniku odpadu z obalov je znižovanie:

a) množstva materiálov a látok obsiahnutých v obaloch a odpadoch z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie,

b) množstva obalov a odpadov z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie v etape výrobného procesu, predaja, distribúcie, využitia a ich eliminácia; prevencia sa uplatňuje osobitne pri vývoji výrobkov a technológií priaznivejších pre životné prostredie a

c) spotreby ľahkých plastových tašiek.


Komentár k odseku 4

Predmetný pojem je významovo totožný s ustanovením § 3 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovením § 3 ods. 1 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch.

Odsek 4 bol od 1. 5. 2017 doplnený písmenom c. Ľahké plastové tašky sa stávajú odpadom pomerne rýchlo, preto je potrebné zabrániť vplyvu takéhoto odpadu na životné prostredie. Znížením ich spotreby dochádza aj k nižšej tvorbe odpadu z obalov, čo je v plnom súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, kde na prvom mieste je predchádzanie vzniku odpadu.

(5) Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ, ktorá vyrába výrobky, prihliada:

a. pri ich výrobe na potrebu uprednostniť technológie a postupy šetriace prírodné zdroje a obmedzujúce vznik nevyužiteľného odpadu z týchto výrobkov, obzvlášť nebezpečného odpadu,

b. na potrebu informovanosti verejnosti o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu z výrobku a jeho častí, predovšetkým pri vyhotovovaní obalu výrobku, návodu na použitie alebo inej dokumentácie k výrobku.


Komentár k odseku 5

V predmetnom ustanovení ide o podrobnejšie rozpracovanie hierarchie odpadového hospodárstva.

(6) Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti. Odpad, vzniku ktorého nie je možné zabrániť, musí byť zhodnotený, prípadne zneškodnený v súlade s odsekom 1 spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, životné prostredie, a ktorý je v súlade s týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.


Komentár k odseku 6

Ustanovenie je v polohe povinnosti pre pôvodcu odpadov, ktorý bude musieť zabezpečiť predchádzaniu vzniku odpadov zo svojej činnosti a ak už vzniknú, tak obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti. Uvedené ustanovenie má za cieľ, aby si pôvodca odpadov v plnej miere uvedomoval, čo a kedy ešte nemusí naplniť ustanovenie základného pojmu ODPAD a ak už odpady vznikajú, tak uskutočniť také opatrenia, aby neboli nebezpečné pre ľudí alebo životné prostredie.

(7) Materiály a výrobky je potrebné využívať opätovným použitím, ak nie je možné alebo účelné predchádzanie vzniku odpadu.


Komentár k odseku 7

Ustanovenie má zabezpečiť, aby všetci, u ktorých už odpad vzniká, uprednostňovali opätovné použitie materiálov alebo výrobkov, samozrejme, po uskutočnení činnosti prípravy na opätovné použitie. Na predmetnú činnosť je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. p).

(8) Zhodnocovať odpad recykláciou umožňujúcou získavanie surovín je prípustné, ak nie je možné alebo účelné predchádzanie jeho vzniku alebo nie je možný a účelný postup podľa odseku 7.