dnes je 23.10.2020

Input:

§ 60 - Základné ustanovenia

4.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.1 § 60 - Základné ustanovenia

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


§ 60

Základné ustanovenia

(1) Tento oddiel sa vzťahuje na vozidlá a na staré vozidlá vrátane ich častí a materiálov bez ohľadu na to, aká údržba a aké opravy sa vykonávali na vozidle počas jeho používania, ako aj bez ohľadu na to, či je vybavené časťami, ktoré dodal výrobca vozidla, alebo inými časťami, ktorých použitie ako náhradných súčiastok je v súlade s osobitnými predpismi76) na údržbu alebo opravu motorových vozidiel.


Komentár k odseku 1

Odsek 1 upravuje tzv. pozitívne vymedzenie Piateho oddielu – vozidlá a staré vozidlá, teda na aké vozidlá a staré vozidlá a ich časti sa táto časť zákona vzťahuje.

(2) Ak v tomto oddiele zákona nie je uvedené inak, vzťahujú sa na spracovanie starých vozidiel, na nakladanie s nimi a na nakladanie s odpadmi zo spracovania starých vozidiel všeobecné ustanovenia tohto zákona.


Komentár k odseku 2

Piaty oddiel zákona o vozidlách a starých vozidlách upravuje osobitné pravidlá pre nakladanie s nimi, ale v rozsahu, v akom to nie je výslovne vylúčené, sa na nakladanie s vozidlami a starými vozidlami vzťahujú aj všeobecné ustanovenia zákona.

(3) Na trojkolesové motorové vozidlá sa nevzťahujú ustanovenia § 61§ 64 ods. 2 písm. a) a § 65 ods. 1 písm. l) a n).


Komentár k odseku 3

Novelou zákona od 1. 1. 2018 sa upravuje odsek 3. Z dôvodu vypustenia ustanovení v § 64 ods. 2 písm. a) a b) a následným posunom písm. c) až j) na písm. a) až h) bolo potrebné upraviť aj ostatné ustanovenia zákona o odpadoch, ktoré odkazovali na § 64 ods. 2.

(4) Na vozidlá na špeciálne účely77) sa nevzťahuje § 65 ods. 1 písm. h) a m).


Komentár k odseku 4

V zmysle čl. 3 ods. 4 smernice o vozidlách sa odsekom 4 stanovilo, že na špeciálne jednoúčelové vozidlá sa nevzťahuje povinnosť spracovateľa starých vozidiel, zabezpečiť dodržanie ustanovených termínov a limitov na opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel vrátane recyklácie starých vozidiel.

(5) Vozidlo na účely tohto zákona je vozidlo kategórie M1 alebo N1, 78) ako aj trojkolesové motorové vozidlo okrem motorových trojkoliek. 79)


Komentár k odseku 5

Definuje sa vozidlo na účely zákona o odpadoch.

(6) Staré vozidlo je vozidlo, ktoré sa stalo odpadom.


Komentár k odseku 6

V zmysle čl. 2 ods. 2 smernice o vozidlách po dobe životnosti sa odsekom 6 stanovilo, že staré vozidlo je vozidlo, ktoré sa stalo odpadom.

(7) Kompletné staré vozidlo na účely tohto zákona je staré vozidlo, ktorého hmotnosť je najmenej 90 % z hmotnosti vozidla pri jeho uvedení na trh, a ktoré obsahuje motor, prevodovku, nápravu, karosériu, batériu alebo akumulátor a katalyzátor, ak boli súčasťou vozidla pri jeho uvedení na trh Slovenskej republiky.


Komentár k odseku 7

Definuje sa kompletné staré vozidlo na účely zákona o odpadoch.

(8) Držiteľ starého vozidla je osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza.


Komentár k odseku 8

Vymedzuje sa, kto sa na účely nakladania so starými vozidlami pokladá podľa zákona o odpadoch za držiteľa starého vozidla.

(9) Výrobca vozidiel je výrobca80) alebo zástupca výrobcu.81)


Komentár k odseku 9

V zmysle čl. 2 ods. 3 smernice o vozidlách po dobe životnosti sa odsekom 9 doplnila definícia výrobcu vozidiel.

(10) Uvedenie vozidla na trh Slovenskej republiky na účely tohto zákona je okamih, kedy prvýkrát odplatne alebo bezodplatne prejde vozidlo z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu do etapy distribúcie alebo používania.


Komentár k odseku 10

Definuje sa pojem uvedenie vozidla na trh Slovenskej republiky.

(11) Prevencia sú opatrenia smerujúce k zníženiu množstva a škodlivosti starých vozidiel, ich materiálov a látok pre životné prostredie.


Komentár k odseku 11

Definuje sa pojem prevencia.

(12) Zber starých vozidiel je ich zhromažďovanie pred odovzdaním spracovateľovi starých vozidiel.


Komentár k odseku 12

Definuje sa činnosť zber starých vozidiel.

(13) Spracovateľ starých vozidiel je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel.


Komentár k odseku 13

Definuje sa pojem spracovateľ starých vozidiel.

(14) Spracovanie starých vozidiel je činnosť nasledujúca po tom, ako bolo staré vozidlo odovzdané spracovateľovi starých vozidiel na odstránenie znečistenia, rozobratie, rozdelenie, zošrotovanie, zhodnotenie alebo na prípravu na zneškodnenie odpadov zo šrotovacieho zariadenia vrátane iných činností vykonávaných na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia starých vozidiel alebo ich častí.


Komentár k odseku 14

Definuje sa činnosť spracovanie starých vozidiel.

(15) Recyklácia starých vozidiel je opätovné spracovanie odpadových materiálov zo spracovania starých vozidiel alebo ich častí vo výrobnom procese na pôvodný účel alebo na iné účely okrem energetického zhodnocovania.


Komentár k odseku 15

Definuje sa činnosť recyklácia starých vozidiel.

(16) Opätovné použitie častí a súčiastok starých vozidiel je akýkoľvek úkon, následkom ktorého sa časti a súčiastky starých vozidiel použijú na rovnaký účel, na aký boli vyrobené.


Komentár k odseku 16

Definuje sa činnosť opätovné použitie častí a súčiastok starých vozidiel.

(17) Separačné zariadenie je zariadenie, ktoré sa používa na delenie na časti alebo rozdelenie starých vozidiel vrátane zariadenia používaného na účely priameho získavania opätovne využiteľného kovového odpadu.


Komentár k odseku 17

Na účely nakladania so starými vozidlami sa definuje deparačné zariadenie.

(18) Hospodárski operátori sú výrobcovia vozidiel, distribútori, osoby oprávnené