dnes je 24.2.2024

Input:

§ 64 - Zber starých vozidiel

2.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.5 § 64 - Zber starých vozidiel

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.; Mgr. Laura Fotopulosová


§ 64

Zber starých vozidiel

(1) Zber starých vozidiel môže vykonávať spracovateľ starých vozidiel v rozsahu udelenej autorizácie podľa § 89 ods. 1 tretieho bodu alebo ten, kto má súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber starých vozidiel podľa § 97 ods. 1 písm. d) a uzavretú zmluvu so spracovateľom starých vozidiel.


Komentár k odseku 1

Na zber starých vozidiel sa vyžaduje autorizácia na zber starých vozidiel. 

(2) Osoba oprávnená na zber starých vozidiel je okrem povinností podľa § 14 a § 16 povinná:

a) prevziať každé staré vozidlo od jeho držiteľa; ak ide o kompletné staré vozidlo, tak bez požadovania poplatku alebo inej služby,

b) vystaviť pri prevzatí starého vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie a jeden exemplár odovzdať držiteľovi starého vozidla, a ak pri