dnes je 25.7.2024

Input:

7/2010 Z.z., Zákon o ochrane pred povodňami, v znení účinnom k 1.4.2024

7/2010 Z.z.
Zákon
z 2. decembra 2009
o ochrane pred povodňami
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení a dopĺňa 57 novelizačných bodov
71/2015 Z.z.
1. 5. 2015
mení a dopĺňa 80 novelizačných bodov
303/2016 Z.z.
1. 12. 2016
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
292/2017 Z.z.
1. 1. 2018
dopĺňa § 25 a poznámku pod čiarou
74/2020 Z.z.
9. 4. 2020
dopĺňa § 49b
272/2023 Z.z.
1. 4. 2024
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a) opatrenia na ochranu pred povodňami a povinnosti pri hodnotení a manažmente povodňových rizík s cieľom znížiť nepriaznivé dôsledky povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť,
b) plánovanie, organizáciu a riadenie ochrany pred povodňami,
c) povinnosti a práva orgánov štátnej správy, orgánov ochrany pred povodňami, vyšších územných celkov a obcí,
d) povinnosti a práva právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a fyzických osôb (ďalej len „osoba”) pri ochrane pred povodňami,
e) zodpovednosť za porušenie povinností uložených týmto zákonom.
§ 2
Povodeň
(1) Povodeň je prírodný jav, pri ktorom voda dočasne zaplaví územie, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou. Povodeň vzniká v dôsledku
a) zväčšenia prietoku vody vo vodnom toku,1)
b) vzniku prekážky alebo tvorby prekážky vo vodnom toku, na brehu vodného toku alebo na stavbe, objekte alebo na zariadení križujúcom vodný tok, ktorá spôsobila vzdutie vody a jej vyliatie na priľahlé územie,
c) dlhotrvajúcich zrážok alebo intenzívnych zrážok, topenia sa snehu alebo súčasného výskytu týchto javov,
d) prítoku vody zo zrážok alebo prítoku vody z topiaceho sa snehu po povrchu z priľahlej oblasti,
e) stúpnutia hladiny podzemnej vody nad povrch následkom dlhotrvajúceho vysokého vodného stavu v priľahlom vodnom toku alebo následkom dlhotrvajúcich zrážok.
(2) Nebezpečenstvo povodne je situácia charakterizovaná
a) možnosťou výskytu extrémnych zrážok, náhleho topenia snehu alebo rýchleho stúpania hladín vo vodných tokoch,
b) dlhotrvajúcimi výdatnými atmosférickými zrážkami a následným zvýšeným odtokom vody,
c) zvýšeným odtokom vody z topiaceho sa snehu,
d) rýchlym stúpaním hladiny vody alebo prietoku vo vodnom toku, pri ktorom sa očakáva dosiahnutie stupňov povodňovej aktivity,
e) vznikaním prekážky, ktorá obmedzuje plynulé prúdenie vody v koryte vodného toku, na moste, priepuste alebo na povodňou zaplavovanom území,
f) nebezpečným chodom ľadov s potenciálnou možnosťou vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy alebo
g) poruchou alebo haváriou na vodnej stavbe alebo vodnej elektrárni na vodnom toku.
(3) Povodňová situácia je stav, keď hrozí nebezpečenstvo povodne alebo povodeň už vznikla.
(4) Povodňové riziko je kombinácia pravdepodobnosti výskytu povodne a jej potenciálnych nepriaznivých dôsledkov na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť.
(5) Povodňou ohrozeným územím je spravidla
a) územie pri vodnom toku na úseku, v ktorom sa očakáva alebo už nastalo výrazné zvýšenie vodnej hladiny v dôsledku
1. intenzívneho povrchového odtoku z povodia a vytvorenia povodňovej vlny vo vodnom toku,
2. vznikania prekážok, ktoré obmedzujú plynulý odtok vôd,
3. nebezpečného chodu ľadov, vznikania ľadových zátarás a ľadovej zápchy,
4. poruchy alebo havárie na vodnej stavbe alebo na hydroenergetickej stavbe,
b) územie, na ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo z topenia snehu do recipientu, následkom čoho sa