dnes je 1.10.2023

Input:

§ 7 - Program predchádzania vzniku odpadu

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1 § 7 - Program predchádzania vzniku odpadu

doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Ing. Peter Gallovič; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 7

Program predchádzania vzniku odpadu

(1) Program predchádzania vzniku odpadu je programový dokument, ktorý vypracúva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v spolupráci s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy. Program predchádzania vzniku odpadu po posúdení jeho vplyvov na životné prostredie19) schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) a po jeho schválení ho ministerstvo uverejňuje vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) a na svojom webovom sídle.


Komentár k odseku 1

Predmetné ustanovenie je takmer totožné s ustanovením § 6b ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a ustanovuje, kto vypracúva, schvaľuje

Najnovšie články
viac článkov