dnes je 26.5.2020

Input:

§ 7 - Program predchádzania vzniku odpadu

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1 § 7 - Program predchádzania vzniku odpadu

Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 7

Program predchádzania vzniku odpadu

(1) Program predchádzania vzniku odpadu je programový dokument, ktorý vypracúva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) v spolupráci s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy. Program predchádzania vzniku odpadu po posúdení jeho vplyvov na životné prostredie) schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”) a po jeho schválení ho ministerstvo uverejňuje vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „vestník”) a na svojom webovom sídle.


Komentár k odseku 1

Predmetné ustanovenie je takmer totožné s ustanovením § 6b ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a ustanovuje, kto vypracúva, schvaľuje a uverejňuje program predchádzania vzniku odpadov.

(2) Program predchádzania vzniku odpadu vypracúva ministerstvo spravidla na obdobie desiatich rokov.


Komentár k odseku 2

Predmetné ustanovenie je významovo takmer totožné s ustanovením § 6b ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a ustanovuje sa, na aké dlhé obdobie sa program vypracúva (predĺženie na 10 rokov) a akou formou môže byť vydaný.

(3). Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje kvalitatívne alebo kvantitatívne ukazovatele a ciele predchádzania vzniku odpadu, ktoré sa vzťahujú predovšetkým na množstvo vzniknutého odpadu a opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov. Opisuje opatrenia a ak je to potrebné návrhy nových opatrení na dosiahnutie týchto cieľov. Ciele a opatrenia v tomto programe sú zamerané na vylúčenie priamej väzby medzi hospodárskym rastom a negatívnymi environmentálnymi vplyvmi spojenými so vznikom odpadu.


Komentár k odseku 3

Aktualizuje znenie odseku 3 v súlade s novým čl. 9 a 29 rámcovej smernice. V odseku 3 sa ustanovuje obsah Programu predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky, ktorý má obsahovať opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu vrátane ukazovateľov a cieľov na posudzovanie vykonávania týchto opatrení.

(4). Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje vyhodnotenie užitočnosti príkladov opatrení uvedených v prílohe č. 4 alebo iných príslušných opatrení. Súčasťou programu predchádzania vzniku odpadu je aj opis prínosu uplatnených nástrojov a uplatnených opatrení na predchádzanie vzniku odpadu uvedených v prílohe č. 4a.


Komentár k odseku 4