dnes je 18.11.2019
Input:

§ 7 - Program predchádzania vzniku odpadu

14.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1 § 7 - Program predchádzania vzniku odpadu

Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 7

Program predchádzania vzniku odpadu

(1) Program predchádzania vzniku odpadu je programový dokument, ktorý vypracúva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v spolupráci s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy. Program predchádzania vzniku odpadu po posúdení jeho vplyvov na životné prostredie) schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) a po jeho schválení ho ministerstvo uverejňuje vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) a na svojom webovom sídle.


Komentár k odseku 1

Predmetné ustanovenie je takmer totožné s ustanovením § 6b ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a ustanovuje, kto vypracúva, schvaľuje a uverejňuje program predchádzania vzniku odpadov.  

(2) Program predchádzania vzniku odpadu vypracúva ministerstvo spravidla na obdobie desiatich rokov.


Komentár k odseku 2

Predmetné ustanovenie je významovo takmer totožné s ustanovením § 6b ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a ustanovuje sa, na aké dlhé obdobie sa program vypracúva (predĺženie na 10 rokov) a akou formou môže byť vydaný.

(3) Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje ciele predchádzania vzniku odpadu vrátane odpadu z obalov, existujúce opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov a v prípade potreby návrhy nových opatrení na dosiahnutie týchto cieľov. Ciele a opatrenia v tomto programe sú zamerané na vylúčenie priamej väzby medzi hospodárskym rastom a negatívnymi environmentálnymi vplyvmi spojenými so vznikom odpadu. Súčasťou programu predchádzania vzniku odpadu je aj vyhodnotenie efektívnosti opatrení uvedených v prílohe č. 4 alebo iných existujúcich opatrení.


Komentár k odseku 3

Predmetné ustanovenie je takmer totožné s ustanovením § 6b ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a ustanovuje, čo je obsahovou náplňou programu.

(4) Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje špecifické kvalitatívne alebo kvantitatívne referenčné hodnoty pre opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu, ktoré sú ustanovené za účelom monitorovania a posudzovania pokroku, ako aj kvalitatívne alebo kvantitatívne ciele a ukazovatele.


Komentár k odseku 4

Predmetné ustanovenie je takmer totožné s ustanovením § 6b ods. 5 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a ustanovuje, čo je obsahovou náplňou programu.

(5) Ministerstvo najneskôr do šiestich rokov od nadobudnutia platnosti programu predchádzania vzniku odpadu predloží vláde vyhodnotenie priebežného plnenia cieľov programu predchádzania vzniku odpadu na základe vyhodnotenia kvalitatívnych alebo kvantitatívnych cieľov a ukazovateľov.


Komentár k odseku 5

Predmetné ustanovenie je takmer totožné s ustanovením § 6b ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a povinnosť v určenom časovom úseku predložiť vláde Slovenskej republiky vyhodnotenie priebežného plnenia cieľov programu.

(6) Ministerstvo v prípade potreby zabezpečí aktualizáciu programu predchádzania vzniku odpadu.


Komentár k odseku 6

Predmetný odsek ustanovuje povinnosť v prípade potreby zabezpečiť aktualizáciu programu.

§ 7 - Program predchádzania vzniku odpadu – od 1.7.2020

Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 7

Program predchádzania vzniku odpadu

(1) Program predchádzania vzniku odpadu je programový dokument, ktorý vypracúva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) v spolupráci s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy. Program predchádzania vzniku odpadu po posúdení jeho vplyvov na životné prostredie19) schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”) a po jeho schválení ho ministerstvo uverejňuje vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „vestník”) a na svojom webovom sídle.


Komentár k odseku 1

Predmetné ustanovenie je takmer totožné s ustanovením § 6b ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a ustanovuje, kto vypracúva, schvaľuje a uverejňuje program predchádzania vzniku odpadov.

(2) Program predchádzania vzniku odpadu vypracúva ministerstvo spravidla na obdobie desiatich rokov.


Komentár k odseku 2

Predmetné ustanovenie je významovo takmer totožné s ustanovením § 6b ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a ustanovuje sa, na aké dlhé obdobie sa program vypracúva (predĺženie na 10 rokov) a akou formou môže byť vydaný.

(3). Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje kvalitatívne alebo kvantitatívne ukazovatele a ciele predchádzania vzniku odpadu, ktoré sa vzťahujú predovšetkým na množstvo vzniknutého odpadu a opatrenia na dosiahnutie