dnes je 24.4.2024

Input:

74/2023 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

74/2023 Z. z.
ZÁKON
zo 17. februára 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 303/2016 Z. z., zákona č. 277/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 305/2018 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 516/2021 Z. z., zákona č. 253/2022 Z. z. a zákona č. 517/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 2 sa dopĺňa písmenami ay) a az), ktoré znejú:
„ay) revitalizáciou vodného toku (ďalej len „revitalizácia”) je súbor prírode blízkych opatrení vykonávaných za účelom úplného alebo čiastočného odstránenia nežiadúcich dôsledkov úpravy vodného toku,
az) prírode blízke opatrenia sú všetky opatrenia, ktoré sa realizujú na upravených vodných tokoch s cieľom dosiahnutia ich dobrého ekologického stavu.”.
2. V § 23 odsek 2 znie:
„(2) Povolenie podľa odseku 1 písm. a), b) a c) nie je potrebné, ak tieto činnosti zabezpečuje správca vodného toku v súvislosti so správou vodného toku alebo v súvislosti s revitalizáciou podľa § 46; správca vodného toku pri zabezpečovaní týchto činností prihliada na povinnosti podľa § 48 ods. 7.”.
3. V § 26 ods. 1 prvej vete sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.”.
4. § 26 sa dopĺňa odsekmi 11 až 15, ktoré znejú:
„(11) Na odstránenie alebo zmenu vodnej stavby, ktorá už neplní svoju funkciu, na účely úpravy, zmeny alebo zriadenia koryta vodného toku, ktorý nie je sledovanou vodnou cestou alebo výhľadovo sledovanou vodnou cestou, s cieľom obnovy prirodzeného koryta vodného toku postačuje ohlásenie vlastníka vodnej stavby orgánu štátnej vodnej správy. Na ohlásenie odstránenia alebo zmeny vodnej stavby sa primerane použijú ustanovenia osobitných predpisov;37aaaprílohou ohlásenia je súhlasné záväzné stanovisko správcu vodného toku.
(12) Vodná stavba neplní svoju funkciu, najmä ak
a) vodná stavba naďalej neplní žiaden z účelov, na ktorý bola zriadená alebo na ktorý bolo vydané povolenie na osobitné užívanie vôd, a neplní ani funkciu súvisiacu s ochranou pred povodňami alebo
b) zaniklo povolenie na osobitné užívanie vôd.
(13) Odstránením alebo zmenou vodnej stavby na základe ohlásenia podľa odseku 11 nesmie nastať významné