dnes je 25.7.2024

Input:

§ 75 - Zber a zhodnocovanie odpadov z neobalových výrobkov

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.3 § 75 – Zber a zhodnocovanie odpadov z neobalových výrobkov

doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 75

Zber a zhodnocovanie odpadov z neobalových výrobkov

(1) Miesto pôvodu odpadov z neobalových výrobkov a ich množstvo vykazuje na účely preukázania zberu priamo pôvodný pôvodca odpadov alebo obec.


Komentár k odseku 1

Ide o základnú povinnosť každého, kto v rámci svojej činnosti zabezpečuje zber odpadov z neobalových výrobkov (napr. prevádzkovatelia zariadení na zber odpadov), informovať neurčený okruh spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu týchto odpadov.

(2) Na účely plnenia povinnosti podľa § 74 ods. 1 sa zber, zhodnocovanie a recyklácia preukazuje dokladmi o materiálovom toku odpadov z neobalových výrobkov; množstvo zozbieraných odpadov z neobalových výrobkov možno zahrnúť do materiálového toku odpadov z neobalových