dnes je 29.1.2020
Input:

§ 76 - Nakladanie s odpadovými olejmi

16.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1 § 76 - Nakladanie s odpadovými olejmi

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 76

Nakladanie s odpadovými olejmi

(1) Odpadové oleje na účely tohto zákona sú všetky minerálne mazacie oleje, syntetické mazacie oleje alebo priemyselné oleje, ktoré už nie sú vhodné na použitie, na ktoré boli pôvodne určené, a to najmä použité mazacie oleje zo spaľovacích motorov, prevodové oleje, mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje.


Komentár k odseku 1

V tomto odseku sa nachádza definícia odpadových olejov, ktorá je prebratá z  článku 3 bod 3 rámcovej smernice o odpade. Okruh takýchto odpadových olejov je vymedzený pre všetky minerálne a syntetické mazacie oleje alebo priemyselné oleje a následne sú príkladne niektoré vymenované.

(2) Regenerácia odpadových olejov je každá činnosť recyklácie, pri ktorej možno rafináciou odpadových olejov vyrobiť základné oleje, najmä odstránením kontaminantov, produktov oxidácie a prísad, ktoré takéto oleje obsahujú.


Komentár k odseku 2

Pojem regenerácia odpadových olejov bol uvedený už v § 42 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.

(3) Spracovateľ odpadových olejov je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov.


Komentár k odseku 3

Ide o nový pojem, ktorým sa zavádza definícia spracovateľa odpadových olejov. Zhodnocovať alebo zneškodňovať odpadové oleje môže len podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov.

(4) Zakazuje sa

  1. zmiešavanie
    1. odpadových olejov s inými druhmi odpadov,
    2. jednotlivých druhov odpadových olejov navzájom, ak zmiešavanie bráni ďalšiemu spracovaniu odpadových olejov,
    3. odpadových olejov s inými látkami,
  2. vypúšťanie odpadových olejov a zostatkov po ich spracovaní do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
  3. uloženie alebo vypúšťanie odpadových olejov a zostatkov po ich spracovaní do pôdy,
  4. spaľovanie odpadových olejov v iných zariadeniach ako je spaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov.)


Komentár k odseku 4

V predmetnom ustanovení sa preberá článok 21 rámcovej smernice o odpade.

(5) Zákaz zmiešavania podľa odseku 4 písm. a) bod 2 sa neuplatní, ak zmiešavanie nebráni ďalšiemu spracovaniu odpadových olejov.


Komentár k odseku 5

Stanovuje sa výnimka zo zákona podľa odseku 4 v súlade s rámcovou smernicou o odpade.

(6) Odpadové oleje možno zbierať, prepravovať, zhodnocovať a zneškodňovať len oddelene od ostatných druhov odpadov.


Komentár k odseku 6

Stanovujú sa pravidlá nakladania s odpadovými olejmi.

(7) Držiteľ odpadových olejov je povinný prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie regeneráciou, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. Ak nie je možná ich regenerácia, držiteľ odpadových olejov je povinný zabezpečiť ich energetické zhodnotenie. Ak nie je možné ich zhodnotenie, držiteľ odpadových olejov je povinný zabezpečiť ich zneškodnenie.


Komentár k odseku 7

Uvedeným odsekom sa preberá článok 21 odsek 3 rámcovej smernice o odpade.

(8) Držiteľ odpadových olejov je povinný zabezpečiť nakladanie s nimi podľa odseku 7 spracovateľom odpadových