dnes je 13.4.2024

Input:

77/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach

77/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 2. marca 2023,
ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1) Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach je v okrese Levoča, v katastrálnych územiach Baldovce, Nemešany a Spišské Podhradie. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2) Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach je v okrese Levoča, v katastrálnych územiach Baldovce, Bijacovce, Buglovce, Jablonov, Klčov, Lúčka, Nemešany, Oľšavica, Ordzovany, Pavľany, Spišské Podhradie, Studenec a v okrese Spišská Nová Ves v katastrálnom území Žehra. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3) Opis hraníc ochranných pásiem a opis hydrogeologickej štruktúry prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.
(4) Mapové podklady vymedzenia ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a na Okresnom úrade Košice, Okresnom úrade Levoča, Okresnom úrade Prešov a Okresnom úrade Spišská Nová Ves. Technickým podkladom na zaevidovanie hranice ochranného pásma podľa odseku 1 do katastra nehnuteľností je zjednodušený operát geometrického plánu.
§ 2
(1) V ochrannom pásme I. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciach sa zakazujú tieto činnosti:
a) nakladanie s odpadom okrem jeho zberu a prepravy,
b) spaľovanie všetkých druhov odpadov, zriaďovanie a prevádzkovanie spaľovne odpadov,
c) skladovanie prioritných chemických látok, nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov,
d) vypúšťanie znečisťujúcich látok do povrchových vôd a podzemných vôd,
e) zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami bez realizácie opatrení na zabránenie ich vniknutiu do povrchových vôd a podzemných vôd alebo ohrozenia ich kvality,
f) vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd iným spôsobom ako čistiarňami odpadových vôd alebo odvádzaním do verejnej kanalizácie okrem vypúšťania odpadových vôd a osobitných vôd na základe právoplatného povolenia orgánu štátnej vodnej správy vydaného do dňa nadobudnutia účinnosti vyhlášky,
g) vykonávanie chemického posypu pozemných komunikácií,
h) letecká aplikácia hnojív,1) prípravkov na ochranu rastlín2) a biocídnych výrobkov,3)
i) vykonávanie intenzívnej poľnohospodárskej činnosti okrem realizácie opatrení v súvislosti so starostlivosťou o poľnohospodársku pôdu,
j) umiestňovanie stavieb pre poľnohospodársku alebo chemickú výrobu,