dnes je 24.7.2024

Input:

79/2015 Z.z., Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 28.12.2021

79/2015 Z.z.
zákon
zo 17. marca 2015
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa § 90 a § 135a
313/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
90/2017 Z.z.
1. 5. 2017
mení a dopĺňa 35 novelizačných bodov
90/2017 Z.z.
1. 1. 2018
dopĺňa § 54
292/2017 Z.z.
1. 12. 2017
dopĺňa § 134
292/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 246 novelizačných bodov
292/2017 Z.z.
1. 1. 2023
doteraz neuvedené
106/2018 Z.z.
20. 5. 2018
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 90, §100 a poznámku pod čiarou
208/2018 Z.z.
1. 8. 2018
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
312/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 119 novelizačných bodov
312/2018 Z.z.
1. 7. 2019
mení a dopĺňa § 27, § 28 a § 59
460/2019 Z.z.
27. 12. 2019
mení a dopĺňa 111 novelizačných bodov
460/2019 Z.z.
1. 7. 2020
mení a dopĺňa 48 novelizačných bodov
460/2019 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
460/2019 Z.z.
3. 7. 2021
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
460/2019 Z.z.
1. 1. 2023
doteraz neuvedené
302/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
302/2019 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
302/2019 Z.z.
1. 7. 2021
dopĺňa §103
302/2019 Z.z.
1. 1. 2022
doteraz neuvedené
302/2019 Z.z.
1. 1. 2023
doteraz neuvedené
74/2020 Z.z.
9. 4. 2020
dopĺňa § 135h
364/2019 Z.z.
1. 9. 2020
mení § 60
285/2020 Z.z.
14. 10. 2020
mení a dopĺňa 25 bodov
285/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
9/2021 Z.z.
19. 1. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
46/2021 Z.z.
6. 2. 2021
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
128/2021 Z.z.
1. 1. 2023
doteraz neuvedené
216/2021 Z.z.
1. 1. 2023
doteraz neuvedené
372/2021 Z.z.
1. 11. 2021
mení a dopĺňa 82 novelizačných bodov
372/2021 Z.z.
1. 1. 2022
doteraz neuvedené
372/2021 Z.z.
1. 1. 2023
doteraz neuvedené
372/2021 Z.z.
1. 1. 2025
doteraz neuvedené
430/2021 Z.z.
1. 12. 2021
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
430/2021 Z.z.
1. 1. 2023
doteraz neuvedené
430/2021 Z.z.
3. 7. 2024
doteraz neuvedené
430/2021 Z.z.
1. 12. 2024
doteraz neuvedené
430/2021 Z.z.
1. 1. 2025
doteraz neuvedené
430/2021 Z.z.
1. 1. 2030
doteraz neuvedené
518/2021 Z.z.
28. 12. 2021
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) programové dokumenty v odpadovom hospodárstve,
b) opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu,
c) práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi,
d) rozšírenú zodpovednosť výrobcov,
e) nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov,
f) nakladanie s komunálnym odpadom,
g) cezhraničný pohyb odpadov,
h) informačný systém odpadového hospodárstva,
i) pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva,
j) zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) hnoj,1) slamu alebo iný prírodný poľnohospodársky materiál alebo lesnícky materiál, ktorý nevykazuje nebezpečné vlastnosti a používa sa v poľnohospodárstve, lesníctve v súlade s osobitným predpisom1a) alebo na získanie energie z tohto materiálu procesmi alebo spôsobmi, ktoré nepoškodzujú životné prostredie ani neohrozujú zdravie ľudí,
b) nakladanie s látkami znečisťujúcimi ovzdušie,2)
c) nakladanie, zachytávanie, prepravu a trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa osobitného predpisu,3)
d) nakladanie s odpadmi z drahých kovov,4)
e) nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,5)
f) nakladanie s vyradenými výbušninami a zvyškami z výroby výbušnín,6)
g) pôdu (in situ) vrátane nevykopanej kontaminovanej zeminy a stavby7) trvalo spojené so zemou,
h) nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný,
i) sedimenty premiestňované v rámci povrchových vôd na účely vodného hospodárstva a riadenia vodných tokov alebo na zabránenie záplavám, alebo na zmiernenie účinkov povodní a období sucha, alebo na rekultiváciu pôdy, ak sa preukáže, že sedimenty nevykazujú nebezpečné vlastnosti uvedené v prílohe osobitného predpisu,8)
j) látky, ktoré sú určené na použitie ako kŕmne suroviny podľa osobitného predpisu8a) a ktoré nepozostávajú z vedľajších živočíšnych produktov a ani ich neobsahujú,
k) nakladanie s telami zvierat a ich časťami, ktoré uhynuli iným spôsobom ako zabitím pre ľudskú spotrebu vrátane zvierat usmrtených na účely eradikácie epizootických chorôb a ktoré sú zneškodňované podľa osobitného predpisu.8b)
(3) Ak osobitné predpisy9) neustanovujú inak, tento zákon sa vzťahuje aj na
a) nakladanie s ťažobným odpadom,10)
b) ukladanie odpadov na odkaliská,
c) nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi vrátane odvodených produktov upravených v osobitnom predpise,12)
d) nakladanie s odpadovými vodami a osobitnými vodami.13)
(4) Ak sa vedľajšie živočíšne produkty vrátane odvodených produktov podľa odseku 3 písm. c) spaľujú, skládkujú alebo použijú v zariadeniach na výrobu bioplynu alebo kompostu, tento zákon sa uplatní vždy.
Vymedzenie základných pojmov
§ 2
Odpad
(1) Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi14)