dnes je 7.5.2021

Input:

79/2015 Z.z., Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2021

79/2015 Z.z.
zákon
zo 17. marca 2015
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) programové dokumenty v odpadovom hospodárstve,
b) opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu,
c) práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi,
d) rozšírenú zodpovednosť výrobcov,
e) nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov,
f) nakladanie s komunálnym odpadom,
g) cezhraničný pohyb odpadov,
h) informačný systém odpadového hospodárstva,
i) pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva,
j) zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a
k) činnosť Recyklačného fondu, proces jeho zrušenia a zániku.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) hnoj,1) slamu alebo iný prírodný poľnohospodársky materiál alebo lesnícky materiál, ktorý nevykazuje nebezpečné vlastnosti a používa sa v poľnohospodárstve, lesníctve alebo na získanie energie z tohto materiálu procesmi alebo spôsobmi, ktoré nepoškodzujú životné prostredie ani neohrozujú zdravie ľudí,
b) nakladanie s látkami znečisťujúcimi ovzdušie,2)
c) nakladanie, zachytávanie, prepravu a trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa osobitného predpisu,3)
d) nakladanie s odpadmi z drahých kovov,4)
e) nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,5)
f) nakladanie s vyradenými výbušninami a zvyškami z výroby výbušnín,6)
g) pôdu (in situ) vrátane nevykopanej kontaminovanej zeminy a stavby7) trvalo spojené so zemou,
h) nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný,
i) sedimenty premiestňované v rámci povrchových vôd na účely vodného hospodárstva a riadenia vodných tokov alebo na zabránenie záplavám, alebo na zmiernenie účinkov povodní a období sucha, alebo na rekultiváciu pôdy, ak sa preukáže, že sedimenty nevykazujú nebezpečné vlastnosti uvedené v prílohe osobitného predpisu.8)
(3) Ak osobitné predpisy9) neustanovujú inak, tento zákon sa vzťahuje aj na
a) nakladanie s ťažobným odpadom,10)
b) ukladanie odpadov na odkaliská,
c) nakladanie s telami zvierat a ich časťami, ktoré uhynuli iným spôsobom ako zabitím pre ľudskú spotrebu vrátane zvierat usmrtených na účely eradikácie epizootických chorôb a ktoré sú zneškodňované podľa osobitného predpisu,11)
d) nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi vrátane odvodených produktov upravených v osobitnom predpise,12)
e) nakladanie s odpadovými vodami a osobitnými vodami.13)
(4) Ak sa vedľajšie živočíšne produkty vrátane odvodených produktov podľa odseku 3 písm. d) spaľujú, skládkujú alebo použijú v zariadeniach na výrobu bioplynu alebo kompostu, tento zákon sa uplatní vždy.
Vymedzenie základných pojmov
§ 2
Odpad
(1) Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi14) povinný sa jej zbaviť.