dnes je 11.12.2023

Input:

§ 79a - Recyklácia lodí

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1 § 79a – Recyklácia lodí

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 79a

Recyklácia lodí

(1) Recykláciu lodí v zariadení na recykláciu lodí ustanovujú osobitné predpisy.107b)


Komentár k odseku 1

Ustanovenie § 79a sa doplnilo do zákona o odpadoch novelou účinnou od 1.1.2019 (zákonom č. 312/2018 Z. z.) Uvedeným ustanovením sa upravuje rozsah pôsobnosti zákona odpadoch pre oblasť recyklácie lodí v súlade s implementáciou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 o recyklácii lodí.

(2) Na území Slovenskej republiky je príslušným orgánom107c) na recykláciu lodí ministerstvo, ktoré je zároveň kontaktnou osobou zodpovednou za poskytovanie informácií týkajúcich sa recyklácie lodí.107d)


Komentár k odseku 2

Stanovuje sa pôsobnosť MŽP SR na úseku recyklácie lodí.

(3) Prevádzkovateľ zariadenia na recykláciu lodí je povinný

a) predložiť pred každou