dnes je 13.8.2022

Input:

85/2021 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 140/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení

85/2021 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 15. februára 2021,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 140/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. j) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 140/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Počiatočným overením je aj kontrola podľa § 3 ods. 2 písm. g) a h).”.
2. V § 2 ods. 9 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a) identifikačné číslo pracoviska montáže plynových zariadení,”.

Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).
3. V § 3 ods. 2 písm. f) sa na konci slovo „a” nahrádza čiarkou.
4. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) označenia pracoviska montáže plynových zariadení podľa § 15.”.
5. V § 3 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane identifikačného čísla pracoviska montáže plynových zariadení”.
6. V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až n) sa označujú ako písmená h) až m).
7. V § 29 odsek 7 znie:
„(7) Pri prekročení povolenej lehoty používania plynovej nádrže a jej príslušenstva, funkčnosti filtra alebo ohybnej hadice na plyn ich výmenu môže vykonať
a) oprávnená osoba montáže plynových zariadení, ak je montáž plynového zariadenia evidovaná v celoštátnom informačnom systéme; oprávnená osoba montáže plynových zariadení zaznamená výmenu plynovej nádrže, jej príslušenstva, filtra alebo ohybnej hadice na plyn do ďalších záznamov protokolu o montáži plynového zariadenia,
b) oprávnená osoba montáže plynových zariadení, ak montáž plynového zariadenia nie je evidovaná v celoštátnom informačnom systéme; oprávnená osoba montáže plynových zariadení vystaví potvrdenie o výmene plynovej nádrže a jej príslušenstva, filtra alebo ohybnej hadice na plyn, v ktorom uvedie homologizačné značky vymenených komponentov,
c) autorizovaná opravovňa, ak montáž plynového zariadenia nie je evidovaná v celoštátnom informačnom systéme; autorizovaná opravovňa vystaví potvrdenie o výmene plynovej nádrže a jej príslušenstva, filtra alebo ohybnej hadice na plyn, v ktorom uvedie homologizačné značky vymenených komponentov.”.
8. § 29 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Plynovú nádrž možno vymeniť len za plynovú nádrž rovnakého tvaru, rovnakého materiálu, rovnakého druhu paliva a s objemom pôvodnej plynovej nádrže alebo menším. Plynová nádrž vrátane jej príslušenstva, filter a ohybná hadica na plyn musia spĺňať technické požiadavky podľa predpisov Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov7ač. 67 alebo 110.”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie: