dnes je 29.3.2020
Input:

§ 92 - Predĺženie platnosti autorizácie

26.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.4 § 92 - Predĺženie platnosti autorizácie

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 92

Predĺženie platnosti autorizácie

(1) Platnosť autorizácie možno predĺžiť najviac v rozsahu, v akom bola udelená, ak nie je ustanovené inak. Autorizáciu možno predĺžiť opakovane.


Komentár k odseku 1

Autorizácia je verejná listina, ktorej platnosť na celom území štátu, v ktorom bola vydaná, je daná automaticky zo zákona, na základe právomoci zverenej zákonom orgánu verejnej správy príslušnému na jej vydanie. Platnosť autorizácie je možné predĺžiť za zákonom stanovených podmienok. V prípade nedodržania lehoty na podanie žiadosti o predĺženie jej platnosti, sa platnosť autorizácie nepredĺži a subjekt musí požiadať o jej nové udelenie.

(2) Držiteľ autorizácie môže požiadať o predĺženie jej platnosti najskôr šesť mesiacov pred uplynutím času, na ktorý bola udelená a najneskôr tri mesiace pred uplynutím času, na ktorý bola udelená. V žiadosti o predĺženie platnosti autorizácie sa uvedú dôvody žiadosti. Pri každej žiadosti o predĺženie autorizácie je potrebné preukazovať bezúhonnosť podľa § 90 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a).


Komentár k odseku 2

Zákon ustanovuje podmienky predlženia autorizácie, ktoré musia byť splnené kumulatívne –

- žiadosť o predĺženie autorizácie je potrebné predložiť najneskôr 6 mesiacov pred uplynutím doby platnosti – zmeškanie tejto lehoty znamená, že nie je možné požiadať o predĺženie platnosti autorizácie, ale len o vydanie novej autorizácie,

- musia sa uviesť dôvody žiadosti o predĺženie autorizácie,

- musí sa preukázať bezúhonnosť.

(3) Ministerstvo predĺži platnosť autorizácie uvedenej v § 89 ods. 1 písm. a)na dobu zhodnú s dobou platnosti certifikovaného systému environmentálneho manažérstva a auditu podľa osobitného predpisu,) ak o predĺženie platnosti požiada držiteľ tejto autorizácie, ktorý má zavedený uvedený systém v prevádzke, ktorá je miestom výkonu činnosti a ak predloží ministerstvu ustanovené podklady.


Komentár k odseku 3

Osobitne sa upravuje predĺženie platnosti v prípade autorizácie na spracovateľskú činnosť, v prípade ak má žiadateľ zavedený certifikovaný systém environmentálneho manažérstva (ISO 14001) a auditu podľa osobitného predpisu (EMAS). Cieľom je administratívne zjednodušenie predĺženia platnosti autorizácie, a to tým že sa ustanoví rozdielny obsah žiadosti o predĺženie jej platnosti pre prípad, až žiadateľom je osoba, ktorá má tento systém zavedený a v prípade, ak žiadateľom je osoba, ktorá tento systém zavedený nemá.

(4) Držiteľ autorizácie na spracovateľskú činnosť musí raz za päť rokov zabezpečiť odborný posudok oprávnenej osoby o stave plnenia požiadaviek ustanovených týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, ako aj o stave plnenia podmienok a požiadaviek ustanovených v rozhodnutí o udelení autorizácie pri výkone činnosti, na ktorú bola autorizácia udelená. Kópiu odborného posudku doručí ministerstvu do 14 dní od jeho prijatia od oprávnenej osoby.


Komentár k odseku 4

V prípade autorizácie na spracovateľskú činnosť sa stanovuje požiadavka predkladania odborných posudkov raz za päť rokov, ktorá bola ustanovená s cieľom udržať pri výkone autorizovaných činností trvalo vysokú úroveň ochrany životného prostredia.

(5) Povinnosť uvedená v odseku 4 sa nevzťahuje na držiteľa autorizácie na