dnes je 29.3.2020
Input:

§ 94 - Zrušenie a zánik autorizácie

26.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.6 § 94 - Zrušenie a zánik autorizácie

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


§ 94

Zrušenie a zánik autorizácie

(1) Ministerstvo autorizáciu na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zruší, ak:

  1. držiteľ autorizácie o to požiada,
  2. dedič nepostupuje podľa odseku 7,
  3. ustanovená odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť prestala spĺňať požiadavku odbornej spôsobilosti,
  4. držiteľ autorizácie prestane spĺňať niektorú z podmienok jej udelenia,
  5. držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizovanú spracovateľskú činnosť v lehote do 12 mesiacov od dátumu začatia vykonávania autorizovanej spracovateľskej činnosti uvedeného v rozhodnutí o udelení autorizácie, alebo
  6. držiteľ autorizácie predložil ministerstvu nepravdivé údaje v žiadosti alebo v jej prílohách podľa § 91 ods. 1 alebo podľa § 92 ods. 2 alebo v oznámení podľa § 93 ods. 1, ktoré majú podstatný vplyv na udelenie autorizácie.


K odseku 1

Odsek 1 sa týka autorizácie na spracovateľskú činnosť, a to na

1. spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,

2. zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov,

3. spracovanie starých vozidiel,

4. spracovanie elektroodpadu,

5. prípravu na opätovné použitie elektroodpadu.

Zákon stanovuje skutočnosti, ktoré ak nastanú, tak MŽP SR je povinné zo zákona držiteľovi zrušiť.

(2) Ministerstvo autorizáciu podľa § 89 ods. 1 písm. b) na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov zruší, ak:

a. držiteľ autorizácie o to požiada,

b. držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizovanú činnosť v lehote do šiestich mesiacov od dátumu začatia vykonávania autorizovanej činnosti uvedeného v rozhodnutí o udelení autorizácie,

c. držiteľ autorizácie prestal spĺňať niektorú z podmienok jej udelenia a v určenej lehote nedôjde k náprave,

d. držiteľ autorizácie predložil ministerstvu nepravdivé údaje v žiadosti alebo v jej prílohách podľa § 91 ods. 1 alebo podľa § 92 ods. 2 alebo v oznámení podľa § 93 ods. 1, ktoré majú podstatný vplyv na udelenie autorizácie,

e. držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 28 ods. 4 písm. a), c), d) prvý bod a druhý bod, písm. e), f), q) alebo písm. ad),

f. držiteľ autorizácie nepreukáže splnenie povinností uvedených v § 28 ods. 7,

g. držiteľ autorizácie nezabezpečí splnenie vyhradenej povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. e) alebo písm. g),

h. držiteľ autorizácie opakovane nezabezpečí splnenie povinnosti uvedenej v § 28 ods. 4 písm. d) tretí bod.


K odseku 2

Odsek 2 stanovuje skutočnosti, ktoré ak nastanú, tak MŽP SR je zo zákona povinné autorizáciu právnickej osobe na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov zrušiť.

Novelou zákona od 1. 1. 2018 sa do odseku 2 dopĺňa písmeno g). Ide o doplnenie ďalšej možnosti na zrušenie autorizácie výrobcu v prípade nesplnenia povinností podľa § 27 ods. 4 písm. e) alebo g),

(3) Ministerstvo autorizáciu podľa § 89 ods. 1 písm. b) na činnosť tretej osoby zruší, ak:

a. držiteľ autorizácie o to požiada,

b. držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizovanú činnosť v lehote do šiestich mesiacov od dátumu začatia vykonávania autorizovanej činnosti uvedeného v rozhodnutí o udelení autorizácie,

c. držiteľ autorizácie prestal spĺňať niektorú z podmienok jej udelenia a v určenej lehote nedôjde k náprave,

d. držiteľ autorizácie predložil ministerstvu nepravdivé údaje v žiadosti alebo v jej prílohách podľa § 91 ods. 1 alebo podľa § 92 ods. 2 alebo v oznámení podľa § 93 ods. 1, ktoré majú podstatný vplyv na udelenie autorizácie, alebo

e. držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 44 ods. 8 písm. a), c), f) alebo písm. u), f. držiteľ autorizácie nepreukáže splnenie povinnosti uvedenej v § 44 ods. 11.


K odseku 3

Odsek 3 stanovuje skutočnosti, ktoré ak nastanú, tak MŽP SR je zo zákona povinné autorizáciu právnickej osobe na výkon činnosti tretej osoby zrušiť.

Novelou zákona od 1. 1. 2018 sa do odseku 3 dopĺňa písmeno f). Rozširujú sa dôvody na zrušenie autorizácie pre tretiu osobu, čím dôjde k zosúladeniu s dôvodom na zrušenie autorizácie uvedenými v § 94 ods. 2 písm. f),

(4) Ministerstvo autorizáciu na činnosť individuálneho plnenia povinností zruší, ak

a. držiteľ autorizácie o to požiada,

b. držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizovanú činnosť lehote do šiestich mesiacov od dátumu začatia vykonávania autorizovanej činnosti, uvedeného v rozhodnutí o udelení autorizácie,

c. držiteľ autorizácie prestal spĺňať niektorú z podmienok jej udelenia a v určenej lehote nedôjde k náprave,

d. držiteľ autorizácie predložil ministerstvu nepravdivé údaje v žiadosti alebo v jej prílohách podľa § 91 ods. 1 alebo podľa § 92 ods. 2 alebo v oznámení podľa § 93 ods. 1, ktoré majú podstatný vplyv na udelenie autorizácie,

e. držiteľ autorizácie nesplní povinnosť uvedenú v § 29 ods. 1 písm. a), d), i) alebo písm. m),

f. dedič nepostupuje podľa odseku 7, alebo

g. výrobcovi vyhradeného výrobku bola opakovane uložená sankcia za nesplnenie povinností podľa § 27 ods. 4 písm. e) až g) alebo podľa § 29 ods. 1 písm. b),

h. držiteľ autorizácie nepreukáže splnenie povinnosti uvedenej v § 29 ods. 4.


K odseku 4

Odsek 4 stanovuje skutočnosti, ktoré ak nastanú, tak MŽP SR je zo zákona povinné autorizáciu na výkon činnosti individuálneho plnenia povinností zrušiť.

Novelou zákona od 1. 1. 2018 sa do odseku 4 dopĺňa písmeno h). Rozširujú sa dôvody na zrušenie autorizácie pre výrobcu, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne, čím dôjde k zosúladeniu s dôvodom na zrušenie autorizácie uvedeným v § 94 ods. 2 písm. f),

(5) Autorizácia udelená na činnosti podľa § 89 ods. 1 zaniká:

a. smrťou fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá je držiteľom autorizácie, alebo jej vyhlásením za mŕtveho, ak vo výkone autorizovanej činnosti nepokračuje ustanovený správca dedičstva alebo dedič za podmienok podľa odsekov 6 a 7,

b. zánikom právnickej osoby, ktorá je držiteľom autorizácie,

c. uplynutím času, na ktorý bola