dnes je 29.3.2020
Input:

§ 95 - Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť

26.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.7 § 95 - Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť

Ing. Peter Gallovič, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 95

Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť

(1) Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a)zodpovedá za odborné prevádzkovanie činnosti, na ktorú bola udelená autorizácia.


Komentár k odseku 1

Stanovuje sa zodpovednosť odborne spôsobilej osoby.

(2) Na výkon činnosti odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť sa vyžaduje:

a) bezúhonnosť; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov ,

b) druhý stupeň vysokoškolského vzdelania technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom alebo druhý stupeň vysokoškolského vzdelania iného ako technického alebo prírodovedného smeru, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s technickým zameraním a najmenej päť rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s iným ako technickým zameraním a najmenej osem rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom; do praxe sa nezapočítavajú roky praxe počas štúdia,

c) absolvovanie odbornej prípravy zabezpečovanej organizáciou poverenou ministerstvom,

d) úspešne vykonaná skúška podľa odseku 3.


Komentár k odseku 2

Novelou od 1. 1. 2018 sa písmená a) a b) upravujú. Zmena v písmene a) nadväzuje na zmenu v § 95 ods. 6. Na výkon činnosti odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť sa vyžaduje bezúhonnosť. Ministerstvo zruší osvedčenie na autorizovanú činnosť odborne spôsobilej osobe, ktorá prestala byť bezúhonnou. V § 95 ods. 6 bude doplnená nová povinnosť pre odborne spôsobilé osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť oznamovať ministerstvu bezodkladne zmenu údajov, na základe ktorých im bolo osvedčenie vydané, t. j. aj stratu bezúhonnosti. Nie je teda potrebné, aby odborne spôsobilé osoby, u ktorých nedošlo k zmene bezúhonnosti, o tomto informovali ministerstvo každé tri roky. V súčasnom znení predmetného ustanovenia navyše nie je definovaný začiatok lehoty „tri roky”.

Zmena v písmene b) vyplynula z potreby zosúladenia terminológie (konkrétne pojmu „stredoškolské vzdelanie”) v zákone o odpadoch so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(3) Predmetom skúšky je overenie súhrnu teoretických vedomostí a znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich odpadové hospodárstvo a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a súvisiacich technických noriem. Skúšku zabezpečuje ministerstvo najmenej raz za rok.


Komentár k odseku 3

Stanovuje sa obsah a rozsah predmetu skúšky na získanie odbornej spôsobilosti.

(4) Odbornú spôsobilosť na autorizovanú spracovateľskú činnosť potvrdí ministerstvo, po úspešnom vykonaní skúšky, vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť (ďalej len „osvedčenie na autorizovanú činnosť“). Osvedčenie na autorizovanú činnosť možno vydať najviac na desať rokov. Doba platnosti osvedčenia na autorizovanú činnosť sa nepredlžuje. Po uplynutí platnosti osvedčenia na autorizovanú činnosť môže fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 2, opätovne požiadať o vydanie osvedčenia na autorizovanú činnosť.


Komentár k odseku 4

Stanovuje sa postup pri potvrdení odbornej spôsobilosti, doba, na ktorú sa osvedčenie na autorizovanú činnosť vydáva.

(5) Ministerstvo vedie a priebežne aktualizuje register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť na webovom sídle ministerstva.


Komentár k odseku 5

Register odborne spôsobilých osôb musí byť stále aktuálny a vedie a aktualizuje ho MŽP SR.

(6) Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť je povinná:

  1. oznamovať ministerstvu bezodkladne zmenu údajov, na základe ktorých jej bolo vydané osvedčenie na autorizovanú činnosť,
  2. zúčastniť sa na základe výzvy ministerstva preškolenia alebo úspešne absolvovať nové overenie odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť, ak dôjde k zásadným zmenám stavu techniky odpadového hospodárstva alebo všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.


Komentár k odseku 6