dnes je 29.3.2020
Input:

§ 96 - Zmena, zrušenie a zánik osvedčenia na autorizovanú činnosť

26.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.8 § 96 - Zmena, zrušenie a zánik osvedčenia na autorizovanú činnosť

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 96

Zmena, zrušenie a zánik osvedčenia na autorizovanú činnosť

(1) Ministerstvo zmení osvedčenie na autorizovanú činnosť, ak:

  1. ide o zmenu osobných údajov uvedených v osvedčení na autorizovanú činnosť a tieto údaje nie sú v súlade so skutočným stavom,
  2. nastanú skutočnosti, pre ktoré odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť nemôže predmetnú činnosť riadne vykonávať pre všetky autorizované spracovateľské činnosti, na ktoré má udelené osvedčenie alebo
  3. odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť požiada o zúženie jeho rozsahu.


Komentár k odseku 1

Odsek 1 upravuje prípady, ktoré znamenajú povinnosť MŽP SR osvedčenie na autorizovanú činnosť zmeniť.

Novela od 1. 1. 2018 sa upravuje odsek 1. Zavádza sa nová možnosť zmeny osvedčenia na autorizovanú činnosť v prípade, že nastanú skutočnosti, pre ktoré odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť nemôže predmetnú činnosť riadne vykonávať pre všetky autorizované spracovateľské činnosti, na ktoré má udelené osvedčenie (napr. úspešne neabsolvuje nové overenie odbornej spôsobilosti podľa § 95 ods. 6 pre niektorú z autorizovaných spracovateľských činností).

(2) Ministerstvo osvedčenie na autorizovanú činnosť zruší, ak odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť

  1. bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
  2. prestala byť bezúhonnou,
  3. získala osvedčenie na autorizovanú činnosť na základe uvedenia nepravdivých údajov v žiadosti alebo jej prílohách,
  4. písomne požiada o jeho zrušenie,
  5. nesplnila povinnosť podľa § 95 ods. 6 písm. b) alebo
  6. nemôže predmetnú činnosť riadne vykonávať.


Komentár k odseku 2

Odsek 2 upravuje prípady, kedy je MŽP SR povinné osvedčenie na autorizovanú činnosť zrušiť.

Od 1. 1. 2018 sa upravuje písmeno e). Zmena nadväzuje na zmenu v § 95 ods. 6. Ak dôjde k zásadným zmenám stavu techniky alebo všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve, odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť má povinnosť zúčastniť sa na základe výzvy ministerstva preškolenia alebo úspešne absolvovať nové overenie odbornej spôsobilosti, a nielen sa ho zúčastniť. V opačnom prípade mu ministerstvo osvedčenie na autorizovanú činnosť zruší.

(3) Ministerstvo môže zrušiť osvedčenie na autorizovanú činnosť, ak odborne spôsobilá osoba na autorizovanú spracovateľskú činnosť ministerstvu v určenej lehote neoznámila zmenu údajov, na základe ktorých jej bolo